A.S.Creation Tapeten

A.S. Creation Tapeten je nemecká firma, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom tapiet nábytku, pričom nábytkársky segment tvorí iba 6,5% z celkového predaja. Každý z nás má určite z detstva a rôznych starších filmov zafixované, že keď sa povie slovo tapeta, predstavíme si izbu, ktorá je celá oblepená tmavými a nevkusnými tapetami. Vývoj však značne pokročil a tapety sa dnes využívajú ako moderný doplnok k celkovému dizajnu interiéru.

FINANČNÁ A HOSPODÁRSKA SITUÁCIA V A.S. CREATION TAPETEN

Táto firma sa vyznačuje stabilnou finančnou štruktúrou s nízkym zadĺžením (údaje o solvency ratios si môžete pozrieť v nižšie priloženom obrázku), čo jej dáva dobré vyhliadky na expanzívnu činnosť. Firma uzavrela s významným ruským výrobcom tapiet Kof Palitra joint venture a od polovice roka 2012 by spolu mali vyrábať tapety na ruskom území. Táto spolupráca vznikla na základe výraznejšieho prieniku na ruský trh.

Vnútorná hodnota akcie je na úrovni 28,66 eur/akcia v roku 2010. Spoločnosť nevydala žiadne cenné papiere, ktoré by riedili jej vnútornú hodnotu akcie alebo jej zisk na akciu. Dividendový výnos za rok 2010 je vo výške 1,35 eur/akcia, čo predstavuje zaujímavý 4,7% výnos k vnútornej hodnote akcie. Trhová cena akcie v piatok (11.11.2011) uzavrela na hodnote 20,50 eur/akcia, čo predstavuje približne 71,5% z jej vnútornej hodnoty. Trhová cena akcie na začiatku roka bola 28,75 eur a výkonnosť akcie tak od začiatku roka predstavuje -28,7%. Tento pokles bol spôsobeným začatím vyšetrovania Federálnym kartelovým úradom z potenciálnych kartelových dohôd ôsmich firiem v danom odvetví. Týmto firmám tak hrozí maximálna pokuta vo výške 10% z ich celkového ročného predaného outputu, čo pri našej analyzovanej spoločnosti predstavuje zhruba 18,46 mil. eur. Táto suma mierne presahuje dvojnásobok čistého zisku firmy za rok 2010 (net income za rok 2010 bol 8 394 855,58 eur). Výsledok vyšetrovania nebol do dnešného dňa (14.11.2011) zverejnený a nie je ani daný presný dátum zverejnenia týchto výsledkov.

ANALÝZA POLOŽIEK V BALANCE SHEET

V rámci celkových assets danej firmy majú dominantné postavenie 3 položky. Sú to plants, property and equipment (PPE-fixné aktíva) okolo 30%, ďalej inventories (zásoby) okolo 30% a nakoniec trade receivables (obchodné pohľadávky) na úrovni 20% z celkových aktív spoločnosti.

Z celkových liabilities sú najvýznamnejšími položkami financial liabilities (približne 65% spolu current aj non-current) a trade payables (okolo 13%).

SOLVENTNOSŤ


Z priloženého obrázku vidíme už spomínanú stabilnú finančnú štruktúru spoločnosti. V roku 2009 začala spoločnosť s postupným oddlžovaním. Hodnota interest coverage ratio je taktiež na dostatočnej úrovni. Celková stabilná a solventná štruktúra je dôležitý fakt pri možných problémoch, ktoré sú spojené s dnešným neistým trhovým prostredím.

LIKVIDITA


Pozícia firmy spojená s jej likviditou je taktiež na stabilnej a uspokojivej úrovni. Current ratio za posledné roky nekleslo pod hodnotu 2 a cash ratio je tiež na prijateľnej úrovni 0,5. Celkový pomer položky csah and cash equivalents k total assets predstavuje hodnotu 6,68% a to predstavuje pozitívne zvýšenie oproti roku 2008 a 2007, kedy bol tento pomer na úrovni približne 2,6%.

Z pohľadu activity ratios nedochádza k neskorému plneniu záväzkov resp. pohľadávok a situácia je aj v tomto ohľade stabilná.

RENTABILITA


Celková úroveň rentability je na solídnej úrovni. Stabilná výkonnosť bola preukázaná aj v kritickom období v rokoch 2008 a 2009 aj napriek silnejúcemu tlaku na marže v celom odvetví.

Miernym negatívom je stagnujúca úroveň revenue sales zapríčinená zníženým dopytom z Francúzska a Nemecka. Tieto dve krajiny tvoria hlavný podiel na celkovom predaji výrobkov spoločnosti. Pozitívnym faktom je, že tento pomer a teda aj závislosť na spotrebiteľskom správaní v týchto krajinách sa postupne zmenšuje a pomer predaných výrobkov v krajinách mimo EÚ sa každým rokom zvyšuje. Aj kvôli tomuto faktu sa spoločnosť rozhodla razantnejšie rozšíriť svoje aktivity na ruskom trhu. Total income available to common shareholders zaznamenal v roku 2010 pozitívny výsledok a oproti predošlému roku sa zvýšil o 11,95%. Postupne sa tak chce firma dopracovať na ziskové úrovne z roku 2007.

ZHRNUTIE

Nákup akcií spoločnosti budem realizovať pri cene maximálne 22,9 eur/akcia. Tento nákup budem realizovať až na základe zverejnenia výsledkov vyšetrovania ohľadom kartelových dohôd. Pred vyhlásením výsledkov vyšetrovania som ochotný kupovať danú akciu maximálne za 17,57 eur/akcia.

- výhody: stabilná finančná štruktúra spoločnosti, stabilne vyplácaná dividenda, solídne výsledky hospodárenia v rokoch 2008 a 2009, joint venture s popredným ruským výrobcom tapiet a snaha o prienik na ruskom trhu,

- nevýhody: stagnácia na strane total revenue počas minulých rokov, vysoké konkurenčné prostredie v odvetví, vyšetrovanie kvôli kartelovým dohodám a možnosť udelenia pokuty do výšky 10% z celkového total revenue.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = five

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>