Slovník investora

Akcia

je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu (historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov).

Akciové riziko

je riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších – začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

(1) – tzv. blue chips akcie na stabilných trhoch
(2) – tzv. blue chips akcie na rozvíjajúcich sa trhoch
(3) – dynamické akcie

Aktívna správa

je forma správy investícií, ktorá spočíva v nákupe a predaji finančných aktív za účelom získania pozitívnej výnosnosti.

Akvizícia

nastáva keď jedna spoločnosť získa kontrolu nad inou spoločnosťou. Pri pokusoch o nepriateľské prevzatia môže potencionálny kupujúci ponúknuť cenu, ktorá je omnoho lepšia ako aktuálna trhová cena.

Alfa

meria historickú nadvýkonnosť fondu (pridanú hodnotu) nad benchmark. Vyššia alfa znamená vyššiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom na benchmark (pri rovnakej výkonnosti fondu a benchmarku je alfa rovná 0).

Alikvotný úrokový výnos (AÚV)

je cena časti ďalšieho kupónu, ktorý nabehol od výplaty predchádzajúceho kupónu až do predaja dlhopisu. Cena dlhopisu, ktorú investor za dlhopis zaplatí, je rovná súčtu ceny dlhopisu a AÚV.

Alokácia aktív

je proces určenia optimálneho rozdelenia investičného portfólia medzi dostupné triedy aktív.

Americká opcia

je opcia, ktorá dáva držiteľovi (kupcovi) opcie právo kúpiť od vystavovateľa (opcia call), resp. predať vystavovateľovi (opcia put) určité množstvo podkladových aktív za predom stanovenú realizačnú (uplatňovaciu) cenu. U oboch tried opcií (call aj put) platí kontrakt pre dopredu známe časové obdobie a americká opcia (na rozdiel od európskej) môže byť uplatnená kedykoľvek počas jej života do dátumu splatnosti.

AMEX – Americká burza cenných papierov

je to otvorený aukčný trh podobný NYSE, na ktorom sa stretávajú kupujúci a predávajúci. Amex obvykle obchoduje s malými a strednými kapitalizovanými akciami mladých a malých firiem. Do roku 1921 bola táto burza známa pod menom Newyorská kumulatívna burza.

Analýza cenných papierov

je súčasť procesu investovania, ktorá spočíva v určení vyhliadok na budúci prospech z cenného papiera, v určení podmienok, za ktorých bude tento prospech získaný a v určení pravdepodobnosti, že tieto podmienky nastanú.

Arbitráž

je kúpa cenného papiera, meny alebo komodity na jednom trhu a ich súčasný predaj na inom trhu na účel zisku.

Asset allocation – rozdelenie aktív

ide o rozdelenie majetku medzi hlavné kategórie aktív ako sú domáce akcie, medzinárodné akcie, obligácie, nehnuteľnosti a hotovosť, do ktorých je možné investovať.

Auditor

je nezávislá firma alebo osoba, ktorá hodnotí, či výsledky hospodárenia v účtovníctve sú prezentované v súlade so zákonom.

BCPB

Burza cenných papierov Bratislava. Hlavný organizátor trhu s cennými papiermi na Slovensku.

BCPP

Burza cenných papierov Praha. Hlavný organizátor trhu s cennými papiermi v Českej republike.

Benchmark

je ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku možno posudzovať kvalitu riadenia fondu.

Beta

meria relatívnu mieru rizika, resp. citlivosť fondu na výkonnosť benchmarku. Vypočíta sa prostredníctvom lineárnej regresie z mesačných výkonností. Pohyb benchmarku smerom nahor alebo nadol vyvolá „betanásobok“ pohybu fondu rovnakým smerom. Ak je beta záporné číslo, pohybuje sa fond opačným smerom ako benchmark.

Bezriziková úroková sadzba

„bezrizikovú“ úrokovú sadzbu konštruujeme ako rozdiel 3-mesačného EURIBID – PMR (povinné minimálne rezervy NBS). Na základe „bezrizikovej“ úrokovej sadzby je skonštruovaný benchmark TAM-EPF.

Blokový obchod

je pokyn k nákupu alebo predaju veľkého množstva cenných papierov.

Blue chips

sú najväčšie spoločnosti na príslušnom trhu. Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým ratingom, nie je to však pravidlom.

Bobl (OBL)

Bundesobligation, nemecký štátny dlhopis (T-bond).

Bonita cenného papiera

je vyjadrením kvality emitenta cenného papiera. Čím dôveryhodnejší je emitent, tým vyššia je jeho bonita.

Bono

Bono del Estado, španielsky štátny dlhopis (T-bond).

Broker

Tiež maklér, je finančný sprostredkovateľ uzatvárajúci najmä na burze obchody cudzím menom a na cudzí účet. Broker predstavuje medzičlánok medzi predávajúcim a kupujúcim.

BTAN

Bon du Trésor a Taux Fixe et Interet Annuel, francúzsky štátny dlhopis (T-note).

BTF

Bon du Trésor a Taux Fixe et Interet Précompté, francúzsky štátny dlhopis (T-bill).

BTP

Buono del Tesoro Poliennale, taliansky štátny dlhopis (T-bond).

Bund

Bundesanleihe, nemecký štátny dlhopis (T-bond).

Burza

Druh organizovaného trhu, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia (brokeri, makléri, dealeri a pod.) uskutočňujú obchody zastupiteľných objektov (cenné papiere, devíza, tovar) alebo práv na tieto objekty, pričom:

- objekty musia byť na burze kótované (prípustné),
- burza sa koná pravidelne na určitom mieste a v určitom čase,
- podmienky burzy sú štandardizované,
- burza je pod dohľadom.

Podľa predmetu obchodovania na burze rozlišujeme komoditnú (tovarovú) burzu, burzu cenných papierov a peňažnú burzu.

Burzový index

Indikátor popisujúci vývoj trhu (akciového, dlhopisového). Každý cenný papier má v príslušnom indexe svoju váhu, ktorá odpovedá podielu trhovej hodnoty tohto cenného papiera na všetkých cenných papieroch v danom indexe.

Burzový parket

Otvorený priestor, kde sa uskutočňuje obchodovanie s kótovanými akciami a obligáciami. Burzový parket na NYSE má rozlohu 11 285 metrov štvorcových a je teda veľký takmer ako dve futbalové ihriská.

Býčí trh

je situácia na akciovom trhu, kde ceny akcií všeobecne rastú. Na tomto trhu profitujú býci.

Býk (Bull)

je osoba, ktorá kúpila cenné papiere a predpokladá, že ich v budúcnosti predá za vyššiu cenu, lebo očakáva rast trhu.

Call opce

je kontrakt, ktorý dáva držiteľovi právo, ale nie povinnosť, nakúpiť od vystavovateľa (upisovateľa) opcie určité množstvo aktív za predom stanovenú realizačnú cenu.

Cedel Bank

je významné clearingové centrum pre euromeny a zaknihované cenné papiere. Je vlastnené veľkým počtom európskych bánk.

Cenný papier

je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Centrálna banka

je finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. Na Slovensku je to Národná banka Slovenska (NBS), v Eurozóne Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (Fed).

CT

Certificat du Trésor, belgické štátne dlhopisy (T-bill).

Custodian

je banka alebo iný obchodník s cennými papiermi, ktorý na základe pokynov klienta (investičné spoločnosti) a s vedomím depozitára spravuje zahraničné cenné papiere a zahraničné opčné a termínované obchody, patriace do majetku klienta (fondu). Na základe zmluvy sú založené účty pre cenné papiere, ktoré majú byť spravované. Custodian spravidla svojim menom a na účet klienta zaisťuje nákup, predaj a iné transakcie s cennými papiermi, vrátane ich evidencie a úschovy listinných cenných papierov. Inkasuje výnosy z cenných papierov a uskutočňuje platby spojené s transakciami s cennými papiermi.

Cyklická akcia

je akcia, ktorá stúpa a klesá v závislosti na ekonomickom cykle.

Čistá hodnota majetku fondu (ČHA, Net Asset Value – NAV)

je celková hodnota majetku fondu (to znamená hodnota cenných papierov + predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov + peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch + pohľadávky + ostatné práva) znížená o záväzky.

Dátum expirácie

Po tomto dátume je cenný papier ďalej neuplatnitelný. Napr. opcia už nie je ďalej uplatnitelná, pokiaľ nebola uplatnená do dátumu svojej expirácie – stáva sa bezcennou a prestáva existovať. Dátum expirácie je napríklad pre väčšinu obligácií sobota nasledujúca po treťom piatku v mesiaci expirácie.

Dátum splatnosti

je dátum, kedy emitent obligácie splatí investorovi nominálnu hodnotu obligácie.

Dátum vysporiadania

je dátum nasledujúci po obchode s cenným papierom, ku ktorému musí kupujúci dodať hotovosť predávajúcemu a predávajúci musí dodať cenný papier kupujúcemu.

Dealer

je označenie pre mobilného obchodníka, predávajúceho na základe poverenia alebo licencie výrobcu alebo výhradného predajcu tovaru (služby) priamo u zákazníka.

Denní pokyn

Obchodný pokyn, ktorý sa maklér pokúsi vykonať iba v dni, kedy bol vystavený.

Depozitár

je to banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorej hlavnou úlohou je garantovať dodržiavanie zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti. Depozitár je zodpovedný za správne určenie čistej hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej ceny podielu.

Depozitný certifikát

je krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.

Diskont

Diskont (diskontný výnos) je úrok od dňa nákupu zmenky do dňa jej splatnosti. Diskont spolu s eskontnou províziu banka zrazí pri nákupe zmenky.

Diverzifikácia

je rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikácia je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia (resp. portfólia podielového fondu).

Dividenda

je peňažný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti vyplácaný akcionárom podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Dividenda je teda tá časť zisku, ktorá sa ďalej rozdeľuje medzi jednotlivých akcionárov. Výšku dividendy možno charakterizovať ako výška vyplateného podielu pripadajúcu na 1 akciu.

Dividendy sú akcionárom vyplácané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov, nie sú právne nárokovateľné.

Výšku dividendy ovplyvňujú najmä:

- hospodársky výsledok spoločnosti,
- očakávania na akciovom trhu,
- likvidita spoločnosti,
- investičné plány spoločnosti,
- zadlženosť spoločnosti.

Dividendy možno rozdeliť z viacerých hľadísk:

  1. podľa formy vyplatenie dividendy – hotovostná, akciová, obligačná, majetková,
  2. podľa intervalu vyplácania dividend – ročná, polročná a pod.,
  3. podľa pravidelnosti vyplácania dividend – pravidelná, mimoriadna, likvidačná,
  4. podľa druhu akcie, na ktorú je vyplácaná – kmeňová, prioritná.

Hotovostná dividenda je akcionárom vyplácaná v hotovosti. Pri akciových dividendách dochádza k vyplateniu dividend vo forme nových kmeňových akcií. Obligačné dividendy sú vyplácané v podobe obligácií a majetkové v podobe iného ako peňažného majetku spoločnosti.

DJIA – index Dow Jones

je jedným z najsledovanejších burzových akciových indexov. Je to index americkej burzy v New Yorku (NYSE). Hodnota indexu predstavuje priemernú zmenu ceny akcií 30-tich vybraných spoločností, ktoré sú lídrami vo vybraných oblastiach trhu. Uvedené firmy sa vyznačujú vysokou mierou kapitalizácie, sú aktívne obchodované a obyčajne vyplácajú akcionárom dividendy.

Dlhopis

je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Výnos dlhopisu (tzv. kupón) môže byť stanovený pevne (napr. 10 %) alebo pohyblivo (napr. EURIBOR + 0.5 %). Cena dlhopisu s pevne stanoveným kupónom (rovnako aj kurz fondu investujúceho do takýchto dlhopisov) klesá v prípade, ak úrokové sadzby rastú. Ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu alebo kurz fondu rastú.

Doba splatnosti

je čas zostávajúci do okamžiku, kedy bude obligácia splatná.

Dodávka bez platenia (DFP, delivery free of payment)

je vysporiadavací systém, ktorý od predávajúceho vyžaduje zloženie cenných papierov na zvláštnom registri (napr. v burzovom registri cenných papierov). Pri vysporiadaní sa iba cenné papiere prevedú z majetkového účtu predávajúceho na majetkový účet kupujúceho.

Dodávka proti placení (DVP, delivery versus payment)

je vysporiadavací mechanizmus cenných papierov (predaja alebo pôžičky cenných papierov proti hotovosti), kedy cenné papiere a hotovosť sa súčasne navzájom vymenia prostredníctvom toho istého clearingového mechanizmu a nedochádza k prevodu jednej časti, dokiaľ sa neprevedie druhá časť. Tým sa vylučuje riziko dodávky, ktoré je rizikom straty, že partner neuskutoční svoju stranu výmeny.

Doporučení – Recommendation

Strong Buy – Určite kúpiť
Aggressive Buy – Agresívne kúpiť
Buy – Kúpiť
Long Term Buy – Dlhodobo kupovať
Speculative Buy – Špekulatívne kúpiť
Attractive – Atraktívny titul
Accumulate – Akumulovať
Add – Prikupovať
Hold – Držať
Neutral – Neutrálny titul
Maintain Position – Udržovať pozíciu
Reduce – Redukovať
Unattractive – Neatraktívny titul
Sell – Predať
Aggressive Sell – Agresívne predať
Strong Sell – Určite predať
Outperform – kurz akcie prekoná svojim vývojom vývoj celého trhu
Market Perform – kurz akcie sa bude vyvíjať v súlade s vývojom celého trhu
Underperform – kurz akcie bude zaostávať za vývojom celého trhu

Doporučený minimálny investičný horizont

Doporučená minimálna doba investovania pre daný typ fondu, ktorá má chrániť investora pred prípadnými stratami spôsobenými nevhodnou kombináciou investičnej stratégie a predpokladanej dĺžky investície. Ekonomika sa vyvíja v cykloch a rovnako tak na akciových trhoch, aj keď dlhodobo mieri hore, sa striedajú obdobia, keď sú ceny vysoko s obdobiami, keď sú ceny nízko. Doporučený minimálny investičný horizont v podstate len poukazuje na akúsi priemernú dobu, ktorú trh potrebuje na prekonanie oboch týchto fáz vývoja. Doporučený minimálny investičný horizont však v žiadnom prípade investorovi nehovorí, že práve po doporučenej minimálnej doby bude jeho investícia zisková. História už niekoľkokrát ukázala, že môže dôjsť k tomu, že ani doporučovaný investičný horizont nemusí byť dostatočne dlhým obdobím na garanciu ziskovosti investície. Stále platí, že hodnota investície a príjem z nej môže stúpať a klesať a nie je zaručená plná návratnosť pôvodne investovanej čiastky a že predchádzajúca výkonnosť fondu nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období.

Durácia

je priemerná lehota splatnosti dlhopisu (resp. portfólia fondu investujúceho do dlhopisov). Je to ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť ceny dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím je durácia väčšia, tým je táto citlivosť vyššia, a naopak. Napríklad, ak sa znížia úrokové sadzby o
1 %, cena dlhopisu s duráciou 3 sa zvýši o približne 3 %, zatiaľ čo cena dlhopisu s duráciou 6 sa zvýši približne o 6 %. Naopak, ak sa úrokové sadzby zvýšia o 1 %, cena dlhopisu s duráciou 3 sa zníži približne o 3 %, zatiaľ čo cena dlhopisu s duráciou 6 sa zníži približne o 6 %. Durácia závisí predovšetkým od lehoty splatnosti dlhopisu. Durácia je hlavným ukazovateľom, v ktorom sa od seba odlišujú peňažné od dlhopisových fondov. Durácia peňažných fondov je vždy nižšia (zvyčajne do 1), zatiaľ čo durácia dlhopisových fondov je, naopak, vždy vyššia (zvyčajne nad 3).

Emitent

je subjekt, ktorý vydáva cenné papiere, a to na účel získať finančné zdroje na svoj ďalší rozvoj.

EURIBOR/EURIBID

priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky – požičať (EURIBOR) alebo si ich požičať (EURIBID)

Euroclear

je medzinárodné clearingové centrum pre euromeny a zaknihované cenné papiere.

Európska opcia

je kontrakt, ktorý dáva držiteľovi právo, ale nie povinnosť, buď kúpiť od vystavovateľa call opciu alebo predať vystavovateľovi put opciu určitého množstva podkladového aktíva za dohodnutú realizačnú cenu. Kontrakt platí pre určité časové obdobie a môže byť uplatnený len k dátumu splatnosti.

FED – Federálna rezervná banka

je centrálna banka v USA, ktorej základnou úlohou je riadiť ponuku peňazí, regulovať finančné trhy a zaisťovať stabilitu finančného systému.

Finančný analytik

je jednotlivec, ktorý analyzuje finančné aktíva za účelom stanovenia investičných charakteristík týchto aktív a identifikácie ich nesprávneho ocenenia.

Finančné deriváty

sú finančné inštrumenty, ktoré sú vytvorené ako kombinácie produktov promptného trhu. Pojem finančný derivát sa používa k označeniu swapov, opcií, budúcich úrokových mier (FRAs), termínových kontraktov futures a forwards a cenných papierov obsahujúcich tieto inštrumenty. Finančné deriváty sa môžu viazať k úrokovej sadzbe, mene, komodite, akcii a ďalším cenným papierom.

Finančný trh

je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov – peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

Fond fondov

predstavuje podielový fond, ktorý neinvestuje priamo do dlhopisov alebo akcií, ale investuje do iných podielových fondov.

Fundamentálna analýza

je analýza, ktorá sa zaoberá vnútornou hodnotou akcie, ktorá je porovnávaná s trhovou cenou a určuje, či je akcia nadhodnotená, podhodnotená alebo či je správne ocenená. Modely tejto analýzy sú založené na fundamentálnych dátach (zisky, tržby, očakávaný rast zisku a dividend a pod.).

Futures na opcie

je termínovaný kontrakt, u ktorého je dodávaným aktívom konkrétny opčný kontrakt.

Futures

je kontrakt obchodovaný na termínovanej burze, ktorý dáva držiteľovi právo kúpiť alebo predať k budúcemu dátumu za určitú cenu určité množstvo podkladového aktíva.

Gilt

je britský štátny dlhopis.

Going public

je premena súkromnej firmy na verejnú akciovú spoločnosť. Keď spoločnosť predáva svoje vlastné akcie verejnosti za účelom navýšenia svojho kapitálu.

Hedžové fondy (hedge funds)

sú agresívne riadené fondy, ktoré maximalizujú výnosy pre svojich investorov na akýchkoľvek trhoch. (Pôvodne sa jednalo o investičné fondy, ktoré zaisťovali investičné riziká súčasným nákupom a predajom cenných papierov).

Hlasovacie právo

je právo držiteľov kmeňových akcií hlasovať o spoločnosti. Prioritné akcie majú toto právo obyčajne vtedy, keď sú prioritné dividendy pozastavené. Hlasovacie právo môže akcionár previesť na inú osobu.

Hodnotenie obligácií (rating)

je indikátor dôveryhodnosti určitých emisií obligácií. Tieto hodnotenia sú často interpretované ako indikátor pravdepodobnosti nezaplatenia časti záväzku spoločnosti, ktorá obligáciu emitovala.

Hypotekárny záložný list (HZL)

je dlhový cenný papier, pričom dlžníkom je banka, ktorá HZL vydáva a ich predajom získava peňažné prostriedky na poskytovanie hypotekárnych úverov. HZL môže vydávať iba banka, ktorá má licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov.

Chartista

je technický analytik, ktorý sa pri ohodnocovaní cenných papierov spolieha predovšetkým na grafy (charts) cien akcií a objemov obchodov.

Index

je ukazovateľ slúžiaci k meraniu výkonnosti určitého trhu alebo fondu. Napr. PX-50 je index RM-Systému.

Index cien priemyselných výrobcov

Meradlo zmeny cenovej úrovne produktov na veľkoobchodnej úrovni. (core rate – index po vylúčení energie a potravín)

Index spotrebiteľských cien

je meradlo zmeny cenovej úrovne spotrebiteľského koša tovarov a služieb nakupovaných domácnosťami. (core rate- index po vylúčení energie a potravín)

Indexová arbitráž

je investičná stratégia, ktorá spočíva v nákupe termínovaných kontraktov na index akcií a v predaji jednotlivých titulov akcií z indexu alebo v predaji termínovaných kontraktov na index akcií a v nákupe jednotlivých titulov akcií z indexu. Stratégia využíva nesprávne ocenenie medzi termínovanými kontraktmi na index akcií a predmetnými akciami.

Indexový fond

je fond, ktorý investuje do akcií, na ktorých je index založený. Napríklad indexový fond založený na S&P 500 investuje do všetkých akcií zahrnutých v tomto indexu. Výkon indexového fondu odráža výkon samotného indexu.

Information ratio

meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku. Vysoká hodnota Information ratio znamená, že fondu sa darí konzistentne prekonávať benchmark a nadvýnos, ktorý fond dosahuje, sa vyznačuje rozumnou mierou rizika.

Inverzná výnosová krivka

je situácia, kedy sú krátkodobé sadzby aktíva (spravidla úrokových mier) vyššie ako dlhodobé.

Investičný fond

je fond, ktorý zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií. Za tieto prostriedky nakupuje cenné papiere, nehnuteľné a hnuteľné veci a ukladá prostriedky u bánk. Investičný fond je právnickou osobou, ktorá hospodári so svojim majetkom sama alebo prostredníctvom investičných spoločností na základe zmluvy.

Investičný horizont

je lehota investovania. Pod investovaním v pravom zmysle slova rozumieme investičný horizont dlhší ako 1 rok. Investičný horizont: krátkodobý – do 1 roka, strednodobý – od 1 do 5 rokov, dlhodobý – od 5 rokov.

Investičná spoločnosť

je typ finančného sprostredkovateľa, ktorý získava od investorov peniaze a používa ich k nákupu finančných aktív. Na oplátku dostávajú investori podiely v investičnej spoločnosti a nepriamo tak vlastnia časť finančných aktív, ktoré vlastní samotná spoločnosť. Jej činnosť je kontrolovaná.

IPO (Initial Public Offer)

je proces, keď spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.

IRS (interest rate swap)

je úrokový swap.

ISIN (International Security Identification Number)

je medzinárodný identifikačný kód cenného papieru. V USA se pre označenie emisií používa tzv. Ticker, čo je niekoľko písmenová skratka. Pod touto skratkou nájdete dotyčnú akciu na amerických weboch. Viac pod pojmom ticker.

Istina

je dlžná čiastka, ktorá sa musí splatiť.

Jedinečné riziko (nesystematické riziko)

je tá časť celkového rizika cenného papieru, ktorá nesúvisí s pohybom trhového portfólia a môže teda byť odstránená diverzifikáciou.

Kapitálový rast

je vzostup trhovej hodnoty aktíva, cieľ mnohých investorov a investičných spoločností.

Kapitálový trh

je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú lehotu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).

Kapitálový zisk (strata)

je rozdiel medzi aktuálnou trhovou hodnotou aktíva a pôvodnými nákladmi na aktívum.

Kmeňová akcia

je cenný papier, ktorý reprezentuje záujem vlastníka vo firme. Držitelia kmeňových akcií podstupujú väčšie riziko, ale všeobecne vykonávajú väčšiu kontrolu a získavajú vyššie dividendy a kapitálové ocenenie. Pojmy kmeňové a kapitálové akcie sú často zamieňané pokiaľ firma nevydala prioritní akcie.

Kolaterál

je aktívum, ktoré má hodnotu a obvykle dobrú úverovú bonitu ako sú štátne dlhopisy. Kolaterál dáva predávajúci v rámci klasického repa a sell-and-buy-backu kupujúcemu, aby ho ochránil pred prípadom svojho zlyhania vzhľadom k pôžičke hotovosti.

Komunálne obligácie

sú obligácie emitované štátnou alebo miestnou jednotkou vlády.

Konto podielnika

je účet podielnika v registri, na ktorom sú evidované podiely jeho podielových listov.

Konvertibilné obligácie

sú obligácie, ktoré môžu byť podľa voľby vlastníka vymenené za iné cenné papiere, často kmeňové akcie.

Korelačný koeficient

je štatistická miera podobná kovariancii v tom, že meria stupeň spoločnej zmeny dvoch náhodných premenných. Korelačný koeficient mení meradlo kovariancie, aby mohla sprostredkovať porovnanie dvojíc náhodných premenných. Korelačný koeficient je obmedzený hodnotami -1 a +1.

Kótovaný cenný papier
je cenný papier, s ktorým sa obchoduje na organizovanej burze cenných papierov.

Kovariancia

je štatistická miera vzťahu medzi dvoma náhodnými premennými. Meria rozsah spoločnej premenlivosti dvoch náhodných premenných.

Korekcia

je negatívna cenová reakcia, keď ceny akcií klesajú zhruba o jednu až dve tretiny predchádzajúceho zisku. Na každom zdravom trhu občas dôjde ku korekcii. Korekciu môžeme chápať ako akýkoľvek protipohyb oproti trendu.

Krátky predaj (Short selling)

je predaj vypožičaného nástroja, ktorému predchádza nákup tohoto nástroja.

Kreditné riziko

je riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím vyšší je priemerný rating portfólia fondu.

(1) – rating AAA – AA
(2) – rating A – BBB
(3) – rating BB – B

Kurz fondu

vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.

Kupón

je úrok vyplácaný emitentom z dlhopisu.

Kurzové rozpätie

je rozdiel medzi cenou, ktorú je tvorca trhu ochotný zaplatiť za určitý cenný papier a cenou, za ktorú je ten istý tvorca trhu ochotný rovnaký cenný papier predať.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

je depozitná sadzba pre splatnosť od jedného dne do päť rokov na londýnskom medzibankovom trhu, za ktorú banky ponúkajú depozitá denominované v eurodolároch alebo ďalších euromenách.

Likvidita

je schopnosť investorov zmeniť cenné papiere na hotovosť za cenu podobnú cene predchádzajúceho obchodu s cenným papierom za predpokladu, že od posledného obchodu neprišla žiadna nová významná informácia. Ekvivalentne je to schopnosť predať aktívum rýchlo bez nutnosti podstatného zníženia ceny.

Limitná cena

je cena stanovená pri vystavení limitného pokynu u makléra. Definuje maximálnu nákupnú cenu alebo minimálnu predajnú cenu, pri ktorej je pokyn vykonateľný.

Limitný pokyn

je obchodný pokyn, ktorý určuje limitnú cenu, za ktorú má maklér pokyn vykonať. Obchod bude uskutočnený iba vtedy, keď maklér dosiahne limitnú alebo lepšiu cenu.

Lot

je jednotka minimálneho obchodovateľného množstva cenných papierov (obchodovanie prebieha v celých násobkoch lotu).

Maklér (taktiež broker)

Osoba, ktorá sprostredkováva pre investorov nákup a predaj cenných papierov.

Manažér portfólia

je jednotlivec, ktorý používa informácie poskytované finančnými analytikmi k zostaveniu portfólia finančných aktiv.

Market maker – tvorca trhu

je členská spoločnosť organizátora verejného trhu cenných papierov, ktorá má uzavrenú zmluvu o vykonávaní tvorca trhu pre vybrané emisie. Je teda zmluvne zaviazaná k ponúkaniu nákupu a predaja cenných papierov, u ktorých je registrovaná.

Marža (margin)

je majetok vyžadovaný maklérom, brokerským domom alebo inou finančnou inštitúciou k zaisteniu pozície investora.

Maržový účet

U maklérskej firmy investorom udržovaný účet, z ktorého môžu byť nakupované cenné papiere vypožičaním si časti kúpnej ceny od maklérskej firmy, prípadne môžu byť cenné papiere predané nakrátko vypožičaním od maklérskej firmy.

Medveď (Bear)

je osoba, ktorá predala cenné papiere za predpokladu, že ich kúpi späť za nižšiu cenu, lebo očakáva pokles trhu.

Medvedí trh

je situácia na akciovom trhu, kedy akcie všeobecne klesajú. Na tomto trhu profitujú medvedi.

Menové riziko

je riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom na menu/-ny, v ktorej/-ých má fond denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom na americký dolár má na kurz fondu, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast kurzu fondu), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.
(1) – euro/americký dolár
(2) – euro/menový mix

Model CAMP

je rovnovážny model pre stanovenie ceny kapitálových aktív, podľa ktorého je očakávaná výnosnosť cenného papieru pozitívna lineárnej funkcií citlivosti cenného papiera na zmeny výnosnosti trhového portfólia.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)

je automatizovaný obchodný systém spájajúci dealerov a maklérov na voľnom trhu. NASDAQ poskytuje aktuálne kurzy tvorcov trhu účastníkom trhu.

Nasdaq Composite index

je ukazovateľ trhovej hodnoty všetkých kmeňových akcií na zozname akciového trhu NASDAQ.

Nerozdelený zisk

je časť čistého príjmu, ktorú si firma necháva na reinvestovanie a vlastné operácie a nie na výplatu dividend.

OAT

Obligation Assimilable du Trésor, francúzsky štátny dlhopis (T-bond).

Obligácia

je pôžička potvrdená záväzkom zaplatiť k budúcemu dátumu dopredu známe alebo jednoznačne definované čiastky (úrok, kupón, istina).

Obligácia s nulovým kupónom

je dlžnícky cenný papier vydaný s diskontom a vykúpený v dobe splatnosti za jeho nominálnu hodnotu. Pretože sa periodicky nevypláca žiadny úrok, investor dostane výnos ako rozdiel medzi upisovacou (nákupnou) cenou a cenou v dobe splatnosti (predajnou cenou).

Opcia

je právo kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index za danú cenu (uplatňovaciu, realizačnú cenu) k určitému dátumu alebo pred týmto dátumom.

Opcia mimo peňazí (Out-of-money)

u opcie put je to situácia, kedy cena podkladového aktíva prevyšuje realizačnú cenu opcie. U opcie call je to situácia, kedy sa cena podkladového aktíva nachádza pod realizačnou cenou opcie.

Opcia na peniazoch (At-the-money)

je situácia, keď sa trhová cena podkladového aktíva, na ktorú opcia znie, rovná realizačnej cene danej opcie.

Opcia v peniazoch (In-the-money)

u opcie put je situácia, kedy sa cena podkladového aktíva nachádza pod realizačnou cenou opcie. U opcie call je to situácia, kedy cena podkladového aktíva prevyšuje realizačnú cenu opcie.

Otvárací kurz (Open cena)

je cena, za ktorú bol uskutočnený prvý obchod dňa s daným titulom.

P/E (price-earning ratio)

je pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení, pripadajúci na jednu akciu.

Pákový efekt

na nákup finančného inštrumentu je treba zložiť len časť jeho hodnoty, zisk či ztráta však odpovedá plnej investícii.

Peňažný trh

peňažný trh je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom finančnými nástrojmi, ktoré majú lehotu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).

Podiel

je základná jednotka majetku podielového fondu (ďalej “fondu”); – klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov – vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde – prostredníctvom počtu podielov možno prepočítať aktuálnu hodnotu majetku podielnika vo fonde.

Podielnik, investor

investorom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového listu fondu. Podielnikom je už osoba, ktorá je majiteľom podielov, resp. podielového listu fondu.

Podielový list

je listinný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Po vydaní podielov je podielový listu uložený v depozitári, ktorým je Tatra banka, pričom po každej investícii je klientovi vydaný nový podielový list.

Pokladničná poukážka

je krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Pomer riziko/výnos

pri každom investovaní existuje istá miera rizika, ktorú možno vyjadriť ako odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nahor alebo nadol. Pri investovaní platí – čím vyššie zhodnotenie chcete dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musíte podstúpiť.

Portfólio

je súbor cenných papierov alebo iných aktív vo fonde.3

Požiadavka počiatočného krytia (Initial margin)

je minimálne percento ceny nákupu na úver (alebo predaja nakrátko), ktoré musí pochádzať z vlastných zdrojov investora.

Požiadavka udržiavacieho krytia (Maintenance margin)

je minimálne skutočné krytie, ktoré maklérska firma investorom trvale povoľuje na ich maržových účtoch.

Požičiavanie cenných papierov

Zmluva, ktorá zaväzuje dve strany k výmene dohodnutých cenných papierov proti kolaterálu (obecný kolaterál, hotovosť alebo iná forma) a  k reverznej výmene k stanovenému dátumu v budúcnosti alebo na požiadanie. Strana, ktorá si požičiava cenné papiere platí dohodnutý poplatok druhej strane.

Pravidlo 72

pomáha stanoviť čas, za ktorý sa hodnota investície, pri stanovenej miere zhodnotenia (p. a.), zdvojnásobí, napr. 72/8 % = 9 rokov.

Predaj nakrátko (short sale)

predaj akcie skôr, ako ju investor vlastní. Investor si akciu požičia, pričom sa zaviaže, že akciu neskôr vráti bežným nákupom. Pokiaľ je cena pri tomto nákupe nižšia, ako bola pri prvotnom predaji, investor zrealizuje zisk.

Predajný prospekt

je oficiálny dokument, ktorý bližšie upravuje podmienky vydávania a redemácie podielov fondu správcovskou spoločnosťou.

Preferenčné akcie

sú hybridná forma cenného papieru, ktorá má charakteristiky jak kmeňových akcií, tak obligácií.

Priemerný rating portfólia fondu

je vážený priemer ratingov emitentov cenných papierov (local currency), ktoré sú v portfóliu fondu.

Primárny trh

je trh, na ktorom sa predávajú cenné papiere v dobe ich úvodnej emisie.

Prioritná akcia

je typ akcie, ktorá vyplatí fixnú dividendu bez ohľadu na výnosy a ktorá je prioritná voči kmeňovým akciám pri vyplácaní dividend. Táto akcia však nezahŕňa hlasovacie právo a môže sa stať, že aj keď výnosy stúpajú rýchlo, držiteľ prioritných akcií dostáva stále fixnú dividendu, zatiaľ čo držiteľovi kmeňových akcií sa dividenda zvyšuje spolu s výnosmi. Prioritné akcie sa svojim fixným výnosom podobajú obligáciám.

Provízia

je poplatok, ktorý investor platí maklérskej firme za služby poskytované pri obchodovaní s cennými papiermi.

PTR – Portfolio-turnover rate (miera obratu portfólia fondu)

ďalším užitočným ukazovateľom je miera obratu portfólia fondu, ktorá meria množstvo obchodov uskutočnených správcom fondu. Pokiaľ je rýchlosť obratu napríklad 100 %, potom správca drží každú akciu alebo dlhopis v priemere jeden rok. Hodnota 50 % znamená, že cenné papiere sú v držbe dva roky, 200 % predstavuje šesť mesiacov a tak ďalej. Indikátor rýchlosti obratu sa pre priemerné akciové fondy pohybuje od 75 % do 85 %. Opačným príkladom sú často indexové fondy s hodnotami len niekoľko percent. Hodnota rýchlosti obratu portfólia sa mení v závislosti od typu fondu a investičnej stratégie portfólio manažéra. Vo všeobecnosti však vyššia miera obratovosti má za následok vyššie transakčné náklady.

Put opcia

je kontrakt, ktorý dáva držiteľovi (kupcovi opcie, investorovi) právo predať predajcovi (vystavovateľovi alebo upisovateľovi) put opcie určité množstvo podkladového aktíva za realizačnú cenu. Vystavovateľ má povinnosť tieto aktíva za realizačnú cenu kúpiť. Tento kontrakt platí stanovené časové obdobie a môže byť uplatnený kedykoľvek (americká opcia) až do doby vypršania platnosti alebo iba v deň splatnosti (európska opcia).

Rating

Hodnotenie úverovej bonity emitenta (predovšetkým dlhopisov, ale aj akcií) nezávislou inštitúciou (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch IBCA apod.). Pomerne podrobné preskúmanie finančnej situácie emitenta a výhľadu jeho podnikania, ktoré čiastočne šetrí prácu investorov, ktorí sa na rating spoliehajú. Náklady hradí emitent, zvyšuje to však bonitu a dôveryhodnosť jeho cenných papierov, tzn. znižuje jeho umiestňovacie náklady, znižuje platenú kupónovú sadzbu u dlhopisov a zvyšuje získanú upisovaciu cenu akcií.

Referenčná mena

je mena, v ktorej investor meria výnos svojej investície. Referenčnú menu stanoví investor spravidla podľa toho, v akej mene plánuje svoju investíciu spotrebovať. Pre väčšinu slovenských investorov je referenčnou menou euro.

Repo

je dohoda, ktorá zaväzuje dve strany k predaju cenných papierov za hotovosť a k ich spätnému nákupu k stanovenému dátumu v budúcnosti alebo na požiadanie. Strana prijímajúca hotovosť platí stanovený výnos strane, ktorá hotovosť dodala.

Riziko (volatilita) fondu

je miera kolísania kurzu fondu. Čím väčšie sú zmeny kurzu fondu, tým vyššie e jeho riziko (volatilita).

Riziko trhu (tiež systematické riziko)

je tá časť celkového rizika cenného papieru, ktorá súvisí s pohybmi trhového portfólia a nemôže byť odstránená diverzifikáciou.

R2

porovnáva správanie sa fondu vzhľadom na benchmark. Vyjadruje, aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom 75 % variability výkonnosti fondu možno vysvetliť správaním sa benchmarku. Čím je R2 vyššie, tým majú ukazovatele alfa, beta a information ratio vyššiu vypovedaciu hodnotu.

SEC (Securities and Exchange Commision)

je federálny úrad založený na základe zákona o burzách z roku 1934, ktorý reguluje vydávanie cenných papierov na primárnom trhu a obchodovanie s cennými papiermi na sekundárnom trhu v Spojených štátoch amerických.

Sekundárny trh

je trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, ktoré už boli vydané skoršie.

Sell-and-buy-back

je spotový predaj a forwardový nákup cenného papieru a forwardovou cenou vypočítanou s cieľom dosiahnutia efektu ekvivalentného klasickému repu. Je to druh repa (dohody o predaji a spätnom nákupe). Opačným obchodom je buy-and-sell-back.

Sharpe ratio

meria prémiu za riziko (výkonnosť fondu nad bezrizikovú úrokovú sadzbu na jednotku rizika). Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o bezrizikovú úrokovú sadzbu a volatility fondu. Vyššia hodnota znamená lepšiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom na jeho riziko.

Stop cena

je cena uvádzaná investorom pri zadaní stop pokynu alebo limitného pokynu, ktorá definuje cenu, pri ktorej má byť splnený trhový alebo limitný pokyn.

Stop limitný pokyn

je obchodný pokyn, ktorý uvádza stop cenu aj limitnú cenu. Ak cenný papier dosiahne alebo prekročí stop cenu, potom je automaticky zaradený k obchodovaniu na trh.

Štiepenie akcií (split)

ide o účtovnú transakciu, ktorá zvyšuje množstvo akcií držaných existujúcimi akcionármi úmerne k počtu akcií momentálne vlastnených týmito akcionármi. Štiepenie akcií spočíva v znížení nominálnej hodnoty akcií spoločnosti a súčasne vo výmene násobku nových akcií za každú existujúcu akciu.

Swap

je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami o výmene platieb v stanovenom časovom období. Poznáme dve hlavné skupiny swapov – úrokové a menové.

Štatistické ukazovatele (štvrťročné reporty)

štatistické ukazovatele (alfa, beta, R2, volatilita, sharpe ratio, information ratio, tracking error) sa vypočítajú pre každý fond s históriou minimálne 12 mesiacov. V prípade, že je história fondu dlhšia ako 36 mesiacov, štatistické ukazovatele sú vypočítané za obdobie posledných 36 mesiacov. Napr. pre fond s históriou 23 mesiacov sú štatistické ukazovatele vypočítané za 23 mesiacov a pre fond s históriou 37 mesiacov sú štatistické ukazovatele vypočítané za 36 posledných mesiacov (obdobne to platí aj pre benchmarky). Pozn. štatisticky signifikantné sú štatistické ukazovatele fondu za obdobie 36 mesiacov.

T-bill

Americký štátny dlhopis s pôvodnou splatnosťou do jedného roku. Pojem sa používa aj v prípade štátnych dlhopisov iných krajín.

T-bond

Americký štátny dlhopis s pôvodnou splatnosťou nad desať rokov. Pojem sa používa aj v prípade štátnych dlhopisov iných krajín.

T-note

Americký štátny dlhopis s pôvodnou splatnosťou od jedného roku do desať rokov. Pojem sa používa aj v prípade štátnych dlhopisov iných krajín.

Technická analýza

je analýza, ktorá je postavená na publikovaných trhových dátach, t. j. trhové ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodov a iné technické indikátory. Hlavným cieľom technickej analýzy je dobrý odhad budúceho vývoja kurzov, trendov a cien, umožňujúci dosiahnutie zisku.

TER – Total expense ratio (Pomerový ukazovateľ nákladov)

Na účely sledovania nákladov slúži tzv. pomerový ukazovateľ nákladov (celkovej nákladovosti podielového fondu), ktorý nám poskytuje pohľad na efektívnosť fondu z pohľadu nákladov. Tento ukazovateľ je stanovený ako podiel celkových nákladov k čistím aktívam, pričom sa vezme priemerná mesačná hodnota čistých aktív. Samozrejme, nižší nákladový pomer sa odrazí v dosiahnutí vyššieho výnosu. Samotný nákladový pomer obsahuje spravidla nasledujúce kategórie nákladov: Administratívne náklady. Sem patria všetky náklady súvisiace so službami pre podielnikov, poplatky depozitárovi, poplatky pre sprostredkovateľa, poplatky spojené s polročnou a ročnou výročnou správou pre podielníkov, právne a audítorské, úrokové náklady a iné. Správcovské poplatky – poplatky pre správcovskú spoločnosť, ktorá vykonáva správu portfólia, to znamená samotné investovanie.

Ticker – symbol akcie

je niekoľko písmenová skratka používaná na identifikáciu cenného papieru. Ticker symboly sú častou tradície na Wall Street. Pôvodne boli vyvinuté okolo roku 1800 telegrafnými operátormi na ochranu šírky vlnového pásma. Jednopísmenkové symboly boli pričlenené k najaktívnejším akciám. Železnice boli v tej dobe hlavným vydavateľom a preto dostali najviac jednopísmenkových označení. Každý trh – NYSE, Americká burza cenných papierov a iné – priraďujú symboly jednotlivým spoločnostiam a kladú dôraz na zamedzenie duplikácií. Symbol používaný jednou spoločnosťou nemôže používať žiadna iná spoločnosť, dokonca ani na inom trhu.

Tracking error

vyjadruje mieru rizika fondu vzhľadom na benchmark. Vypočíta sa ako smerodajná odchýlka relatívnych výkonností fondu (rozdiel výkonností fondu a benchmarku). Vyššia hodnota indikuje, že fond podstupuje vyššie riziko vzhľadom na benchmark.

Trhová kapitalizácia

trhová kapitalizácia je súčin celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny. Alternatívou je tzv. voľná trhová kapitalizácia, ktorá berie do úvahy iba tú časť akcií, ktorá nie je v držbe strategických investorov (free float).

Trhový pokyn

je obchodný pokyn, ktorý oznamuje maklérovi, aby zakúpil alebo predal cenný papier okamžite za momentálne najlepšiu dosiahnuteľnú cenu.

Upisovanie cenných papierov

je proces, akým investičný bankári uvádzajú nové cenné papiere na primárny trh s cennými papiermi.

Úrokové riziko

je riziko zmeny ceny dlhopisu s pevným výnosom (alebo kurzu fondu investujúceho do takýchto dlhopisov) v dôsledku zmeny úrokovej miery na trhu. Úrokové riziko dlhopisu (fondu) opisuje jeho durácia, t. j. citlivosť portfólia fondu na zmenu úrokovej miery na trhu. Úrokové riziko fondu rastie so zvyšujúcou sa duráciou.
(1) – durácia do 1 roka
(2) – durácia od 1 do 5 rokov
(3) – durácia od 5 rokov

Uzavrená akciová spoločnosť

je spoločnosť, do ktorej môže investovať len malý okruh ľudí ako napr. priatelia a rodina.

Vkladové certifikáty

je investícia zaistená Federálnou depozitnou poisťovacou korporáciou, ktorá zaručuje špecifický kurz návratnosti za špecifických podmienok. Depozitné certifikáty ponúkajú banky a všeobecne sú považované za bezpečnú investíciu.

Volatilita

je smerodajná odchýlka mesačných výkonností. S pravdepodobnosťou
67 % (za predpokladu normálneho rozdelenia výkonností) sa bude budúca výkonnosť fondu nachádzať v intervale: dosiahnutá výkonnosť p. a. ± 1 x volatilita p. a. (výkonnosť fondu s priemernou ročnou výkonnosťou 12 % a smerodajnou odchýlkou 8 % sa so 67 % pravdepodobnosťou bude pohybovať v intervale 4 % až 20 %). Pre výpočet s hladinou spoľahlivosti 95 % treba počítať s 1,64-násobkom volatility.

Voľný trh (trh OTC)

je sekundárny trh s cennými papiermi odlišný od organizovanej burzy.

Výkonnosť fondu

je miera zhodnotenia majetku fondu (t. j. investície investora vo fonde). Výkonnosť fondu je meraná po odrátaní správcovského a depozitárskeho poplatku. Výkonnosť fondu sa zjednodušene vypočíta ako súčet zmeny kurzu (v %) a dividendy fondu (v %).

Výnos do splatnosti

predstavuje očakávaný výnos dlhopisu alebo portfólia fondu, a to za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.

Výnos na akciu (EPS)

je to podiel čistého príjmu alebo výnosu spoločnosti za posledných 12 mesiacov a počtu vydaných akcií. Napríklad keď má spoločnosť čistý príjem 2 milióny USD a 2 milióny nesplatených akcií, potom výnos na akcii je 1.00 USD. Tento ukazovateľ je pre mnohých investorov základom pri rozhodovaní, či nakupovať alebo predávať akcie.

Výnosová krivka

je grafické znázornenie výnosov do lehoty splatnosti pevne úročených cenných papierov (napr. dlhopis). Na vodorovnej osi je lehota splatnosti od jednodenných vkladov “overnight” cez niekoľkomesačné termínové vklady až po dlhodobé obligácie. Za normálnych okolností je výnosová krivka rastúca, t. j. úrokové výnosy z krátkodobých nástrojov (vkladov) sú menšie ako výnosy dlhodobých nástrojov (dlhopisov). Inverzný (klesajúci) sklon výnosovej krivky signalizuje, že trh očakáva pokles sadzieb. Pri zostavovaní výnosovej krivky je vždy potrebné vziať do úvahy odlišný daňový režim rôznych nástrojov a ich rating.

Výročná správa

je to publikácia, ktorá je vydávaná každoročne firmami a je volne dostupná všetkým akcionárom. Obsahuje okrem iných finančných dat aj informácie o aktívach, pasívach, príjmoch, výdavkoch a výnosoch firmy za uplynulý rok. Má informatívny charakter a je tiež účtovnou informáciou vyžadovanou zákonom. Pre oboznámenie investorov s finančným stavom firmy býva často doplnená o prezentáciu filozofie a výsledky firmy.

Vysporiadanie (settlement)

je operácia, keď ten, kto cenné papiere predáva, dostane za ne adekvátnu peňažnú čiastku v obchodný deň predaja, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

Wilshire 5000 index

je index sumarizujúci kapitalizáciu (celkovú hodnotu všetkých cenných papierov) všetkých hlavných amerických spoločností (v súčasnosti okolo 7000). Kapitalizácia portfólia je súčet trhových kapitalizácií všetkých spoločností.

Yoyo akcie

je akcia s cenou, ktorá často rýchlo stúpa a klesá.

YTD

year-to-date – od začiatku roka do dnešného dátumu

Zaistenie

je záväzok, cenný papier, hotovosť alebo iné aktívum, ktoré funguje ako záruka za uskutočnenie nejakého záväzku.

Zaisťovací pomer (delta)

je očakávaná zmena hodnoty opcie ku zmene trhovej ceny podkladového aktíva.

Záverečný kurz (cena pri uzavrení – close cena) 

je cena, za ktorú bol v daný deň uskutočnený posledný obchod s konkrétnym cenným papierom.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 × = sixteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>