Raiffeisen Bank International – kapitálová štruktúra a situácia v Maďarsku 1

V poslednej dobe sa veľmi často diskutuje o potrebe rekapitalizácie európskych bánk. Tento proces úzko súvisí s požiadavkami European Banking Authority (EBA), ktorá vydala nariadenie o zvýšení kapitálovej primeranosti (konkrétne core tier 1 capital ratio) na úroveň 9% do 30.júna 2012. V tomto článku sa preto zameriame na analýzu kapitálovej štruktúry a kapitálovej potreby Raiffeisen Bank International. V ďalšej časti si stručne zanalyzujeme situáciu v Maďarsku, kde sa pozrieme na dopad vládneho nariadenia o zafixovaní zahraničných menových kurzov pre retailových zákazníkov, ktorí sú platcami hypotekárnych úverov v týchto cudzích menách (CHF, EUR, JPY).

KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA RBI

Prvá vec, ktorú je dôležité spomenúť je to, že Raiffeisen Bank International podľa Austrian Banking Act nie je subjektom podliehajúcim regulačným opatreniam, keďže nie je samostatnou bankovou inštitucionálnou skupinou. Takýmto subjektom je jej materská spoločnosť RZB a preto nasledujúce údaje súvisiace s tier ratios majú len informatívny charakter a nevyplývajú z nariadení Austrian Banking Act.

Zdroj: výročná správa RBI 2010

V priloženom obrázku môžeme vidieť štruktúru jednotlivých položiek kapitálu, ktoré sú zohľadňované pri určovaní tier ratios.

SUBORDINATED CAPITAL (PODRIADENÝ KAPITÁL)

Subordinated capital je v balance sheet uvádzaný ako liabilities. V tomto prípade však ide o záväzky, ktoré by v prípade bankrotu alebo likvidácie spoločnosti boli uspokojené až po záväzkoch, ktoré nie sú subordinated. Z týchto záväzkov spoločnosť uhrádza interest expenses, ktorý v prípade RBI za rok 2010 predstavujú sumu 197,5 mil.eur, čo je približne 7,1% z celkových interest expenses spoločnosti.

V priloženom obrázku sú znázornené položky interest expenses Raiffeisen Bank International.

Zdroj: výročná správa RBI 2010

Spoločnosť RBI zaznamenala na konci roku 2010 total subordinated capital vo výške 4 001,098 mil.eur. Tento kapitál sa v spoločnosti skladá z nasledujúcich položiek:

HYBRID TIER 1 CAPITAL

Tento kapitál spadá do skupiny subordinated capital. Aby mohli byť určité liabilities uznané ako hybrid tier 1 capital, musia byť splnené nasledujúce kritériá:

- permanence (stálosť, trvalosť) – záväzok môže byť uznaný ako hybrid tier 1 capital, ak je jeho doba splatnosti dostatočne veľká (závisí od ďalších doplňujúcich podmienok)

- flexibility in payments (flexibilita v platbách) – spoločnosti, ktorá vydala hybrid tier 1 capital musí byť povolené v určitých prípadoch prestať vyplácať úrokové platby veriteľom

- loss absorption (absorbcia staty) – požiadavky veriteľov pri likvidácií alebo bankrote spoločnosti sú uspokojené až po uspokojení ostatných veriteľov subordinated liabilities. Požiadavky sú v hierarchií uspokojené až bezprostredne pred požiadavkami common shareholders.

SUPPLEMENTARY CAPITAL

Tento kapitál je spoločnosti k dispozícií minimálne po dobu 8 rokov. Úrokové platby sú vyplácané z profitu spoločnosti.

Zdroj: výročná správa RBI 2010

V priloženom obrázku môžeme vidieť celkový subordinated capital spoločnosti Raiffeisen Bank International a jeho položky za rok 2010.

CORE TIER 1 RATIO

Core tier 1 capital je kapitál, ktorý sa skladá iba z vybraných položiek kapitálu spoločnosti. Do tohto kapitálu nezarátavame spomínaný subordinated capital. Subordinated capital je vo výpočtoch tier ratios uznávaný pri výpočte tier 1 a tier 2 ratio podľa osobitných predpisov bankových autorít.  Na stanovenie core tier 1 ratio Raiffeisen Bank International budeme vychádzať z údajov jednotlivých časti equity tejto spoločnosti. Po sčítaní vybraných položiek kapitálu potom túto sumu očistíme o výšku intangible assets (nehmotné aktíva).

Zdroj: výročná správa RBI 2010

Pri stanovení core tier 1 capital budeme vychádzať z údajov priloženého obrázku. Do výpočtu a určenia celkovej sumy však zaradíme iba niektoré položky equity a to konkrétne subscribed capital (upísaný kapitál akcionármi v sume 593 mil.eur), capital reserves (kapitálové rezervy približne 2 568 mil.eur), retained earnings (nerozdelený zisk z minulých období vo výške cca 2 590 mil.eur), consolidated profit (konsolidovaný profit 1 088 mil.eur) a non-controlling interest (nekontrolovateľný podiel na úrovni približne 1 066 mil.eur je v rámci výpočtu core tier 1 capital ratio do určitej miery upravovaný orgánom dohľadu podľa osobitných pravidiel, avšak my budeme pridávať do výpočtu core tier 1 ratio celú sumu non-controlling interest). Od celkovej výšky vybraných kapitálových zložiek odpočítame celkovú sumu intangible assets, ktoré za rok 2010 predstavujú 1 220 mil.eur. Výpočet core tier 1 capital bude potom vyzerať nasledovne:

Core tier 1 capital (2010) = 593 + 2 568 + 2 590 +1 088 + 1 066 – 1220 = 6 685 mil.eur

Na stanovenie core tier 1 ratio musíme okrem core capital poznať aj celkovú hodnotu tzv. risk-weighted assets (rizikovo vážených aktív).

Hodnota risk-weighted assets (RWA) sa odvíja od výšky aktív, ktoré spoločnosť poskytla svojim veriteľom alebo do ktorých spoločnosť investovala svoje peňažné prostriedky (rôzne trading assets a financial securities). Môžeme teda povedať, že sú to pôžičky bánk rôznym subjektom. Každá takáto pôžička sa v rámci výpočtu RWA upravuje o interný alebo externý rating veriteľa. Čím je veriteľ spoľahlivejší, tým je jeho rating na vyššej úrovni a tým je pôžička takémuto veriteľovi ohodnotená ako nižšie rizikové aktívum. Pri expanzívnej činnosti bánk sa prostredníctvom poskytovaných pôžičiek celkový objem RWA zväčšuje. Ak banky obmedzujú poskytovanie úverov, ich celková suma RWA sa znižuje.

Zdroj: výročná správa RBI 2010

Z priložených údajov vidíme, že výška RWA za rok 2010 výrazne stúpla oproti roku 2009. Vo veľkej miere to bolo zapríčinené fúziou Raiffeisen International a Raiffeisen Bank. RWA sa v spoločnosti určujú pomocou 2 prístupov. Celková suma približne 37,175 mld.eur za rok 2010 bola stanovená na základe štandardizovaného prístupu podľa Austrian Banking Act (BWG). Ďalších približne 38,426 mld.eur risk-weighted assets bolo stanovených na základe interného ratingu, ktorý RBI používa v niektorých svojich dcérskych spoločnostiach. Celkové RWA sú v roku 2010 na úrovni 75 601 mil.eur.

Core tier 1 ratio teda môžeme vypočítať tak, že celkový core tier 1 capital spoločnosti vydelíme jej celkovou sumou RWA.

Core tier 1 ratio = core tier 1 capital/risk-weighted assets

V prípade spoločnosti Raiffeisen Bank International je výpočet nasledovný:

Core tier 1 capital ratio = 6 685 / 75 601 = 8,8%

Z uvedenej rovnice vyplýva, že v prípade expanzívnej činnosti v poskytovaní úverov by mala banka úmerne zvyšovať svoj tier capital. Ak toto banka nerobí, core tier 1 ratio klesá. Naopak, ak banka obmedzuje úverovanie alebo predáva svoje RWA, core tier 1 ratio pri nezmenenej úrovni core capital rastie. V dôsledku požiadavky EBA, ktorá stanovila navýšenie core tier 1 capital ratio na úroveň minimálne 9 % do 30. júna 2012, môžeme tento proces obmedzovania poskytnutých úverov a predaja RWA v súčasnosti pozorovať aj v prípade európskych bánk. Takéto obmedzovanie poskytovaných úverov a predaj RWA môže viesť k spomaleniu ekonomickej činnosti ostatných podnikateľských subjektov, čím sa zvyšuje riziko hospodárskej recesie v niektorých štátoch.

Aby spoločnosť splnila kapitálovú podmienku 9% core tier 1 ratio stanovenou EBA, bude potreba ďalšieho kapitálu pri nezmenenej celkovej sume RWA za rok 2010 nasledovná:

Celková potrebná suma core tier 1 capital pri 9% = RWA x 9% = 75 601 x 0,09 = 6 804 mil.eur

Aktuálna suma core tier 1 capital ratio (2010) = 6 685 mil.eur

Dodatočná potreba kapitálu na splnenie 9% kapitálovej požiadavky = 6 804 – 6 685 = 119 mil.eur

Z výpočtu vyplýva, že RBI na konci roku 2010 potrebovala na splnenie kapitálovej požiadavky EBA získať kapitál vo výške 6 804 mil.eur mínus 6 685 mil.eur, čo nám dáva sumu 119 mil. eur.

V nasledujúcom článku budeme pokračovať analýzou tier capital ratios v Raiffeisen Bank International za 3Q/2011 a rozoberieme si situáciu hypotekárnych úverov v Maďarsku po vládnych nariadeniach.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.