Raiffeisen Bank International – kapitálová štruktúra a situácia v Maďarsku 2

V predchádzajúcom článku sme si stručne predstavili kapitálovú štruktúru Raiffeisen Bank International na konci roku 2010. Objasnili sme si pojmy ako subordinated capital, hybrid tier 1 capital alebo supplementary capital. Odhadli sme výšku core tier 1 capital ratio ako aj potrebu dodatočného kapitálu, ktorý RBI potrebovala k 2010 na splnenie kapitálovej požiadavky EBA ohľadom zvýšenia core tier 1 capital ratio na úroveň 9% do 30. júna 2012.  V dnešnom článku si výpočtom odhadneme výšku core tier 1 capital ratio k 3Q/2011, predstavíme si opatrenia RBI na zvýšenie tohto ratia a v závere budeme analyzovať situáciu v Maďarsku po vládnom nariadení o zafixovaných zahraničných menových kurzoch pre platiteľov hypoték.

SUBORDINATED CAPITAL (3Q/2011)

V dole priloženom obrázku vidíme štruktúru subordinated capital k 3Q/2011. Celková suma subordinated capital sa počas prvých 9 mesiacov veľmi nezmenila a iba mierne vzrástla na úroveň 4 091 mil.eur. Ako sme si v predchádzajúcom článku vysvetlili, subordinated capital môže byť uznaný ako kapitál spoločnosti, ak spĺňa podmienky stanovené bankovým dohľadom. Tento kapitál sa zahŕňa do výpočtu tier capital ratios.

Zdroj: štvrťročná správa RBI za obdobie 3Q/2010

CORE TIER 1 CAPITAL RATIO (3Q/2011)

Na výpočet tohto ratio musíme poznať core tier 1 capital a celkovú sumu risk-weighted assets spoločnosti k 3Q/2011.

Core tier 1 capital sa skladá z iba vybraných položiek equity. V priloženom obrázku sú vyznačené tie položky equity, ktoré môžeme zarátať do nášho výpočtu core tier 1 capital.

Zdroj: štvrťročná správa RBI za obdobie 3Q/2010

Celková suma vybraných položiek equity dosahuje za 3Q/2011 úroveň 7 848 mil.eur. Aby sme dostali výslednú hodnotu core tier 1 capital, musíme od tejto hodnoty odpočítať sumu intangible assets (1 192 mil.eur), aby sme dostali výslednú hodnotu core tier 1 capital. Výpočet bude nasledovný:

Core tier 1 capital = 7 848 – 1 192 = 6 656 mil.eur

Celkový core tier 1 capital v spoločnosti Raiffeisen Bank International k 3Q/2011 zostal počas prvých 9 mesiacov pomerne stabilný a dosiahol úroveň 6 656 mil.eur. Oproti obdobiu na konci roka 2010 poklesol tento kapitál o 29 mil.eur (core tier 1 capital na konci roka 2010 = 6 685 mil.eur).

RISK-WEIGHTED ASSETS (RWA)

Počas prvých 9 mesiacov v roku 2011 spoločnosť RBI zvýšila svoje RWA z úrovne 75 601 mil.eur ku konci roku 2010, na úroveň 80 433 mil.eur. Tento nárast bol spôsobený najmä expanzívnou činnosťou v oblasti poskytovania úverov korporátnym klientov na ruskom trhu. Nasledujúci obrázok ukazuje prehľad jednotlivých položiek RWA.

Zdroj: štvrťročná správa RBI za obdobie 3Q/2010

Keďže už poznáme obidve potrebné zložky na výpočet core tier 1 capital ratio, môžeme postupne prejsť na jeho výpočet:

Core tier 1 capital ratio = core tier 1 capital / risk-weighted assets

Core tier 1 capital ratio = 6 656 / 80 433 = 8,3 %

Na splnenie kapitálovej požiadavky EBA bude RBI potrebovať navýšiť kapitál pri nezmenenej sume RWA o 583 mil.eur. Ako je však známe, materská spoločnosť RZB, ktorá má väčšinový podiel v RBI pri zverejnení výsledkov hospodárenia za 3Q/2011 oznámila, že sa chystá vykonať 20 opatrení na splnenie kapitálovej požiadavky v rámci celej bankovej skupiny.

Medzi tieto opatrenia patria:

- kapitálové opatrenia v sume 1 200 – 1 900 mil.eur

- RWA opatrenia v sume 700 – 900 mil.eur

- opatrenia zo zisku a iné v sume 600 – 800 mil.eur

Celkovo sa teda jedná o opatrenia vo výške 2 500 – 3 600 mil.eur, pričom 80% týchto opatrení by nemalo byť spojených s redukciou business aktivít spoločnosti.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V MAĎARSKU

Už v tomto nedávno napísanom článku som sa stručne zaoberal situáciou v problémových krajinách, kde RBI pôsobí vrátane Maďarska. Ako je známe, maďarská vláda v dôsledku nárastu kurzu eura, švajčiarskeho franku a japonského yenu voči maďarskému forintu zafixovala tieto menové kurzy na fixných hodnotách, ktoré sú hlboko pod trhovými hodnotami kurzu. Toto nariadenia dovoľuje retailovým zákazníkom predčasne splatiť hypotekárny úver za fixne stanovený a zvýhodnený menový kurz do konca roka 2011. V dôsledku toho sa bankové inštitúcie, ktoré držia vo svojich aktívach hypotekárne úvery v cudzích menách dostali pod výrazný tlak a straty spojené s týmto nariadením musia hradiť zo svojho účtu.

Zdroj: štvrťročná správa RBI za obdobie 3Q/2010

Dosah vládneho opatrenia môžeme názorne vidieť v priloženom obrázku, ktoré znázorňuje hospodárenie RBI v Maďarsku. Vidíme, že v jeho dôsledku zvýšila RBI net provisioning for impairment losses v 3Q/2011 o 190 mil.eur oproti 2Q/2011. Táto suma vyplýva z toho, že spoločnosť má zhruba 71,3% všetkých požičiek, ktoré poskytla svojim zákazníkom denominovaných v cudzích menách. Takisto mierne negatívnym faktom je zníženie deposits from customers o 5,7% oproti 2Q/2011 a 2,1% oproti 3Q/2010. V rámci úsporných opatrení a určitej reštrukturalizácie banky môžeme vidieť, že spoločnosť RBI prepustila 1,3% zamestnancov oproti 2Q/2011 a navyše, podľa aktuálnych vyjadrení vedenia, plánuje banka ďalej prepustiť zhruba 350 zamestnancov a zrušiť približne 10 pobočiek.

Zdroj: štvrťročná správa RBI za obdobie 3Q/2010

Vyššie priložený obrázok nám ukazuje štruktúru hypotekárnych úverov poskytnutých zákazníkom v cudzej mene. Vidíme, že približne 97,5% všetkých hypotekárnych úverov v cudzej mene je denominovaných v švajčiarskom franku.

Aké by približne mohli byť straty pre RBI, ak by boli všetky hypotekárne pôžičky v CHF predčasne splatené?

Na túto otázku si môžeme odpovedať jednoduchým logickým výpočtom. Aktuálna priemerná trhová hodnota švajčiarskeho franku je o 38 % vyššie ako je zafixovaná hodnota menového kurzu vládnym opatrením. To znamená, že pri splatení celkovej sumy 1 386 mil.eur hypotekárnych úverov v CHF pri zvýhodnenom kurze, by banka stratila zhruba 527 mil.eur. Samozrejme, že všetky tieto úvery nebudú určite predčasne splatené, ale toto číslo nám aspoň dáva približný prehľad o aktuálnej situácií v Maďarsku.

EXPOZÍCIA RBI V KRAJINÁCH PIIGS

Na záver sa skúsme v stručnosti pozrieť na celkovú expozíciu Raiffeisen Bank International v problémových krajinách PIIGS.

Zdroj: štvrťročná správa RBI za obdobie 3Q/2010

Pozitívom je pomerne nízka expozícia spoločnosti v problémových krajinách PIIGS, čo znamená, že v prípade odpisov týchto cenných papierov môže RBI stratiť len časť kapitálu. Navyše, od konca roka 2010 celková expozícia voči PIIGS poklesla o približne 18%, čo môžeme taktiež hodnotiť ako pozitívny fakt.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.