Účtovná hodnota akcií obchodovaných na Burze cenných papierov Bratislava

Veľmi dôležitým prvkom pri predaji cenných papierov (a nie len z kupónovej privatizácie) je to, za akú cenu by sme tieto cenné papiere mali predať. V rámci predaja cenných papierov z kupónovej privatizácie by sme si mali najprv zistiť, či naše cenné papiere majú nejakú reálnu hodnotu. Tejto problematike sa venujeme v tomto článku a preto sa dnes zameriame skôr na cenné papiere, o ktorých už vieme, že nie sú bezcenné. K takýmto cenným papierom určite patria aj akcie jednotlivých firiem, ktoré sa aktívne obchodujú na Burze cenných papierov Bratislava (BCPB).

OBCHODNÁ AKTIVITA NA BCPB A JEJ NAJLIKVIDNEJŠIE TITULY

V nasledujúcej tabuľke sú zoradené najlikvidnejšie cenné papiere na Burze cenných papierov Bratislava v mesiaci január 2012. Kritériom likvidity je položka POČET CP SPOLU, ktorá nám ukazuje počet zobchodovaných CP na burze za dané obdobie. V poslednom stĺpci je znázornená aktuálna trhová cena akcií, ktorá je kótovaná na BCPB k 24.2.2012.

NÁZOV CP ISIN OBJEM SPOLU POČET CP SPOLU TRHOVÁ CENA
Best Hotel Properties SK1120005105 738 881 64 130 11,55 EUR
Tatry Mountain Resorts 6 SK1120010287 1 782 530 41 363 43,50 EUR
1. garantovaná 02 SK1120005832 5 607 4 196 1,48 EUR
Druhá strategická SK1120005337 22 762 2 251 10,11 EUR
Biotika CS0009013453 42 960 1 886 23,24 EUR
Prvá strategická SK1120005329 4 167 1 496 2,97 EUR
Všeobecná úverová banka SK1110001437 40 885 582 71,62 EUR
Majetkový Holding SK1120005485 18 345 564 32,62 EUR
Slovnaft CS0009004452 19 449 406 42,33 EUR
ZTS Sabinov SK1120005071 3 848 313 11,22 EUR
SES tlmače SK1120008034 2 111 305 5,42 EUR
Sitno SK1120004959 4 237 242 15,00 EUR
OTP Banka Slovensko SK1110001452 342 165 2,10 EUR
Majetkový Holding 2 SK1120006954 3 283 106 32,42 EUR
Vipo CS0009005152 2 297 105 22,00 EUR
Protetika CS0009004650 8 103 96 82,09 EUR
GEOCOMPLEX CS0009003553 1 673 84 21,00 EUR
MPC CESSI CS0009021456 2 497 66 31,00 EUR
Majetkový Holding 3 SK1120006962 1 863 63 32,11 EUR
Tatra banka SK1110001502 237 600 18 13 300,00 EUR
Dolkam Šuja CS0009013354 1 544 16 111,00 EUR

Zdroj: www.bsse.sk

V tabuľke môžeme vidieť, že najaktívnejšími obchodovanými titulmi na burze v Bratislave sú s obrovským náskokom akcie spoločností Best Hotel Properties a Tatry Mountain Resorts. Z dôvodu atraktívnosti týchto akcií a pomerne veľkej mediálnej prezentácií sa im neskôr budeme bližšie venovať v samostatných článkoch.

ÚČTOVNÁ HODNOTA VYBRANÝCH AKCIÍ

Účtovná hodnota akcie (book value per share) je jeden z ukazovateľov, ktorý nám približuje hodnotu akcie danej spoločnosti. Pri výpočte tohto ukazovateľa vychádzame z údajov účtovnej závierky, kde od celkových aktív (total assets) odpočítame celkové záväzky (total liabilities). Výslednú sumu potom vydelíme celkovým počtom vydaných akcií, ktoré sa obchodujú na burze cenných papierov (total common shares outstanding). Týmto výpočtom získame predstavu o tom, koľko majetku po odpočítaní všetkých záväzkov pripadá na jednu kmeňovú akciu. Klasifikáciou hodnôt akcií a ich jednotlivými výhodami a nevýhodami sme sa zaoberali v tomto článku a preto sa už ďalej tejto problematike nebudeme venovať.

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť prehľad vlastného imania po odpočítaní nehmotných aktív, celkový počet kmeňových akcií vydaných danou spoločnosťou, účtovnú hodnotu na jednu kmeňovú akciu, ukazovateľ P/B ratio a dátum zverejnenia potrebných údajov.

 v EUR
NÁZOV CP ČISTÉ VLAST.IM. POČET AKCIÍ ÚČT.HODN./AKCIA P/B RATIO DÁTUM
Best Hotel properties 357 970 000 35 025 000 10,22 113% 31.12.2010
Tatry mountain resorts 265 965 000 6 707 198 39,65 110% 30.4.2011
1. garantovaná 02 16 235 966 9 076 074 1,79 83% 31.12.2010
Druhá strategická 52 648 669 811 628 64,87 16% 31.12.2010
Biotika 25 675 089 983 199 26,11 89% 30.9.2010
Prvá strategická 14 942 178 661 470 22,59 13% 31.12.2010
VÚB 973 111 000 4 078 197 238,61 30% 31.12.2010
Slovnaft 1 388 172 000 20 625 229 67,31 63% 30.6.2011
ZTS Sabinov 9 701 200 232 062 41,80 27% 30.6.2011
SES Tlmače -5 758 000 3 017 689 - - 30.9.2011
Sitno 10 867 613 630 807 17,23 87% 30.6.2011
OTP Banka 80 587 000 11 504 028 7,01 30% 30.9.2011
Vipo 3 109 915 64 808 47,99 46% 30.6.2011
Protetika 9 417 667 87 397 107,76 76% 30.9.2011
GEOCOMPLEX 3 200 614 53 350 59,99 35% 31.12.2010
MPC CESSI 8 381 148 96 851 86,16 36% 30.6.2011
- po zohľadnení prioritných akcií
Majet.holding 38 699 149 659 647 58,67 55% 30.6.2011
Tatra banka 884 760 000 60 616 14 596,15 91% 30.9.2011
- po zohľadnení prioritných akcií
Dolkam Šuja 6 781 320 28 253 240,01 46% 30.9.2011

Zdroj: údaje sú spracované z účtovných závierok jednotlivých spoločností

Ak porovnáme momentálnu trhovú cenu akcií s účtovnou hodnotou akcií daných firiem (P/B ratio) zistíme, že všetky akcie okrem už spomínaných prvých dvoch akcií Best Hotel Properties a Tatry Mountains Resorts sú dlhodobo podhodnotené.

Dôvodom tohto stavu je viac faktorov:

- nízka atraktívnosť takýchto titulov spojená s nízkou likviditou a volatilitou

- nízka všeobecná znalosť finančných výkazov a burzovníctva všeobecne (na Slovensku prakticky neexistujú analytické odporúčania na nákup alebo predaj slovenských cenných papierov na burze v Bratislave alebo odborné diskusie a spravodajstvo, ktoré by sa aspoň minimálne zaoberalo touto problematikou).

- veľké sklamanie a vysoká nedôvera širokej verejnosti v akciové investovanie po podvodoch a tunelovaní firiem v kupónových privatizáciách

- relatívne vysoké poplatky pri nákupe alebo predaji cenných papierov

- minimum firiem pravidelne vypláca dividendu

ZA AKÚ CENU JE VÝHODNÉ PREDAŤ AKCIE?

Na túto otázku neexistuje bohužiaľ jednoznačná odpoveď a drobný investor musí pri rozhodovaní, či cenný papier predať alebo nie zvážiť niekoľko faktorov.

Silným kritériom pri tomto rozhodovaní môže byť napríklad už spomínaná účtovné hodnota akcie, avšak čakať na to, kým sa trhová cena na burze v Bratislave aspoň priblíži k tejto hodnote môže trvať v niektorých prípadoch veľmi dlhé obdobie. V prípade, ak investor momentálne nepotrebuje voľné finančné prostriedky a ak je zároveň pomer účtovnej hodnoty akcie a trhovej ceny akcie (P/B Ratio) na veľmi nízkej úrovni, bolo by zbytočné predávať akcie za takúto nízku a podhodnotenú cenu.

Ďalším významným kritériom pri rozhodovaní investora ako naložiť s cennými papiermi z kupónovej privatizácie je dividendová politika danej spoločnosti. V tomto prípade by sme sa mali zamerať na to, aký je momentálny dividendový výnos daného cenného papiera na burze. Vypočítame ho tak, že dividendu vyplácanú na jednu kmeňovú akciu vydelíme aktuálnou trhovou cenou cenného papiera.

Dividenda vyplácaná na 1 akciu = 2 Eur

Aktuálna trhová cena 1 akcie = 20 Eur

Momentálny dividendový výnos = 2/20 = 0,1 = 10%

Ak investor pravidelne dostáva dividendový výnos na úrovni, ktorá je vyššia ako napríklad priemerný výnos z termínovaného vkladu, ktorým sme sa venovali v tomto článku, rozumným rozhodnutím by mohlo byť nepredať akciu za aktuálne trhové ceny a držať ju naďalej kvôli nadpriemernému dividendovému výnosu. Je však nutné dodať, že na udržateľnú dividendovú politiku musí firma vytvárať zo svojej činnosti zisk, z ktorého následne môže tieto dividendy vyplácať. Firma, ktorá je dlhodobo stratová a zároveň vypláca dividendy bude určite v krátkom čase musieť dividendy obmedziť alebo ich vyplácanie úplne zrušiť.

ZÁVER

Pri hodnotení cenných papierov rôznych firiem a pri rozhodovaní sa ako s nimi naložiť, musí investor zvážiť množstvo dôležitých faktorov. Aj v prípade cenných papierov z kupónovej privatizácie by mal byť dodržaný zodpovedný prístup v rozhodovaní. Pre bežného a drobného investora to môže byť náročný proces a preto, v prípade ďalších otázok alebo pripomienok k tejto téme, môžete využiť diskusné fórum, kde sa vám na vaše otázky budem snažiť odpovedať.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.