Vienna International Airport v roku 2011 – prvá časť

V stredu 21.3.2012 ešte pred otvorením európskych akciových trhov zverejnila spoločnosť Vienna International Airport výsledky hospodárenia za rok 2011. V dnešnom článku sa preto zameriam na analýzu najdôležitejších fundamentálnych udalostí, ktoré sa v minulom roku na viedenskom letisku udiali a v rámci tejto analýzy si vysvetlíme, aké dôsledky a vývoj môžeme v budúcnosti očakávať.

ZMENA V OBSADENÍ MANAŽMENTU

5. septembra 2011 vznikol v spoločnosti Vienna International Airport nový manažérsky tím v zložení Julian Jäger (COO) a Günther Ofner (CFO). Títo dvaja páni si dali za cieľ využiť všetky ponúkajúce sa možnosti na ďalší rast viedenského letiska, ktorý vidia hlavne vo využití mimoletiskových aktivít a služieb (non-aviation business) ako sú gastronómia, shopping, prenájom nehnuteľných priestorov a iné. Rozvoj a lepšie využitie týchto služieb súvisí s nedávnym dokončením terminálu Skylink, ktorého výstavbou sa zhruba dvojnásobne zväčšil obchodný priestor na letisku (31 nových obchodov a 19 reštaurácií). Celkové rozšírenie operačných priestorov po výstavbe nového terminálu je 150 000 m², čo zabezpečuje možnosť pre vybavenie 30 mil. pasažierov ročne. Ostré spustenie je naplánované na jún 2012.

Ďalšou výzvou pre nový manažérsky tím ostáva zredukovanie celkových nákladov. V tomto smere už boli podniknuté určité opatrenia ako sú zmrazenie prijímania nových pracovníkov, zníženie programu kapitálových výdavkov (capital expanditures) z 650 mil.eur na 590 mil. do roku 2015, zefektívnenie operatívnych a kontrolných činností a iné.

NOVÝ REKORD V POČTE PASAŽIEROV

V roku 2011 dosiahlo viedenské letisko po prvýkrát vo svojej histórií hranicu 21 mil. vybavených pasažierov, čo oproti minulému roku predstavuje zhruba 7 percentný rast. Do roku 2020 sa predpokladá celkový ročný objem pasažierov na úrovni 30 miliónov.

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

V hore priloženom obrázku môžeme vidieť vývoj pasažierov viedenského letiska od roku 1999 po rok 2011. Celkový počet pasažierov sa v rámci tohto obdobia takmer zdvojnásobil, pričom rastový trend aj keď nie tak výrazný sa predpokladá aj v nasledujúcich rokov.

Prehľad pasažierov podľa jednotlivých regiónov

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

Najdôležitejším regiónom pre aktivity viedenského letiska je západná Európa s takmer 70% podielom na celkovom počte pasažierov za minulý rok. Región východnej Európy dosiahol v roku 2011 podiel na celkovom počte zhruba 20%. V budúcnosti sa spolu s regiónmi Middle East a Africa predpokladá vyšší nárast na celkovom počte pasažierov oproti ostatným regiónom.

Pozícia viedenského letiska v rámci Európy

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

V ďalšom priloženom obrázku vidíme aktuálnu pozíciu viedenského letiska v rámci ostatných európskych letísk z pohľadu celkových vybavených pasažierov za rok 2011.

Prehľad leteckých spoločností a ich podiel na celkových pasažieroch

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

Veľmi dôležitým ukazovateľom, ktorý má vplyv na výsledky hospodárenia viedenského letiska je rozmiestnenie pasažierov podľa jednotlivých leteckých spoločností. Z údajov v priloženom obrázku môžeme vidieť, že najväčší podiel na celkovom počte pasažierov na viedenskom letisku má letecká spoločnosť Austrian Airlines, ktorá je nasledovaná spoločnosťou NIKI, Air Berlin, Lufthansou a inými spoločnosťami. Z pomedzi všetkých 73 leteckých spoločností je spolupráca s Austrian Airlines pre spoločnosť Vienna International Airport kľúčová.

ANALÝZA CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať analýzou výkazu ziskov a strát v spoločnosti Vienna International Airport, kde si postupne vysvetlíme najdôležitejšie položky, ktoré ovplyvnili celkový net income spoločnosti.

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

V priloženom obrázku môžeme vidieť hnedou farbou orámované položky, na ktoré je potrebné sa z hľadiska ďalšej analýzy zamerať.

Operating income

Tento operatívny príjem sa skladá z Revenue a z Other operating income. Podľa údajov z consolidated income statement zaznamenal celkový operating income v roku 2011 zhruba 9,50% nárast oproti roku 2010. Pozitívny vývoj bol tvorený hlavne vyššími tržbami, ktorých celková hodnota dosiahla 581,9967 mil. eur.

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

Ak sa pozrieme na rozloženie celkového revenue podľa jednotlivých segmentov zistíme, že tradične najvyšší podiel na celkových tržbách mal rovnako ako v roku 2010 aj v roku 2011 segment Airport, ktorý zaznamenal približne 13,3% nárast tržieb. Segment Retail & Properties, v ktorom vidí nový manažment potenciálne príležitosti k rastu zaznamenal pozitívny vývoj na úrovni 18,2% na konci roku 2011.

EBITDA

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization zaznamenal nárast o 12,4% oproti roku 2010 vďaka vyššiemu EBITDA margin, ktorý v roku 2011 dosiahol úroveň 32,5% (v roku 2010 na úrovni 31,5%).

Depreciation and amortization a Impairment

V rámci odpisových položiek sa treba bližšie zamerať hlavne na položku Impairment, v rámci ktorej nastal v roku 2011 odpis 55,4892 mil.eur. Na základe vykonaného impairment testu boli expertmi zistené nedostatky v nasledujúcich aktívach spoločnosti Vienna International Airport:

Skylink – v rámci výstavby nového terminálu sa zistili škody vo výške 31,6 mil.eur, ktoré boli spôsobené neadekvátnym a neodborným výkonom niektorých dodávateľov a neoprávneným zvýšením nákladov na výstavbu terminálu. Ako môžeme vidieť, nadhodnotené štátne zákazky a korupcia funguje nielen na našom území, ale aj u našich západných susedov.

Nehnuteľnosť vo Schwechat – na základe nižšej ako predpokladanej obsadenosti tejto nehnuteľnosti vykonala spoločnosť Vienna International Airport impairment losses v celkovej výške 18,3 mil.eur.

Vöslau Airfield – alternatívne letisko pre Schwechat zaznamenalo odpis v roku 2011 vo výške 5,6 mil.eur.

Impairment losses to investments recorded at equity

Celková výška týchto strát bola vykázaná na úrovni 19,4192 mil.eur v týchto položkách:

Flughafen Friedrichshafen – od roku 2007 má spoločnosť VIE podiel v tomto letisku na úrovni 25,15% s kúpnou cenou 7,7 mil.eur. V roku 2011 však bol realizovaný impairment losses v tejto investícií vo výške 5,7 mil.eur, pretože sa nenaplnili projekcie očakávanej výnosnosti tohto aktíva.

Košice Airport – podobná situácia nastala aj pri letisku v Košiciach, kde VIE nepriamo vlastní 66% akcií. Výška impairment losses bola v roku 2011 zrealizovaná na úrovni 13,7 mil.eur.

Financial results

Konečný výsledok zo všetkých finančných aktivít viedenského letiska je hlavne kvôli položke Impairment losses to investments recorded at equity výrazne záporný na úrovni mínus 22,152 mil.eur.

Net income available to common shareholders

Celkový výsledok hospodárenia patriaci kmeňovým akcionárom zaznamenal v roku 2011 výrazný prepad o 58,3% oproti roku 2010 aj napriek nárastu celkových revenues. Hlavnou príčinou tohto vývoja bola výška impairment losses na úrovni 74,9084 mil.eur.

Recommended dividend per share

Odporúčaná dividenda na jednu kmeňovú akciu je v roku 2011 navrhnutá vo výške 1 eur. Tento pokles oproti predchádzajúcim 2 eurám je spôsobený spomínaným poklesom položky Net income available to common shareholders, ktorý bol ovplyvnený celkovými impairment losses.

V nasledujúcej časti analýzy si rozoberieme ostatné financial statements spoločnosti Vienna International Airport a načrtneme si ďalšie očakávania súvisiace s podnikateľskými aktivitami tejto spoločnosti.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.