Vienna International Airport v roku 2011 – druhá časť

V minulom článku sme si stručne predstavili niekoľko zásadných udalostí, ktoré minulý rok nastali na viedenskom letisku. Následne sme si zanalyzovali niektoré položky z income statement, ktoré výrazne ovplyvnili tento finančný výkaz. V dnešnom článku budeme s analýzou financial statements pokračovať a zároveň sa bližšie pozrieme na jednotlivé položky balance sheet a cashflow statement.

ANALÝZA BALANCE SHEET

V priloženom obrázku vidíme konsolidovaný súvahový účet spoločnosti Vienna International Airport za obdobie rokov 2010 a 2011. V rámci tohto výkazu som vyznačil niektoré balance sheet items, ktoré zaznamenali výraznejšiu zmenu medzi jednotlivými rokmi alebo sú inak významné a je potrebné sa na ne bližšie zamerať.

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

Property, plant and equipment (PPE)

PPE je s určitosťou jedna z najdôležitejších položiek balance sheet spoločnosti VIE. Na celkových aktívach má podiel zhruba 79%. V roku 2011 zaznamenala táto skupina fixných aktív nárast o približne 10% oproti roku 2010. Najväčší podiel na tomto zvýšení majú investície súvisiace s dokončením terminálu Skylink v hodnote 171,8 mil.eur (celková výška capital expenditures v 2011 bola 230,8 mil.eur).

Celková hodnota PPE je vykazovaná v tzv. historical costs (v historických cenách). Táto hodnota je z roka na rok znižovaná o celkovú sumu ročných odpisov, čo má zabezpečiť, aby sa účtovná hodnota týchto aktív približovala fair value (trhová hodnota). Napriek tomu je veľmi ťažké odhadnúť reálnu hodnotu PPE a preto sa ďalej budeme zameriavať skôr na problematiku odpisov a ich vplyvu na účtovnú hodnotu PPE.

Keďže podiel PPE na celkových aktívach je na úrovni 79%, je veľmi dôležité poznať odpisovú politiku analyzovanej spoločnosti. VIE odpisuje svoj majetok prostredníctvom straight-line method (lineárna odpisová metóda, kde je odpis rovnaký každý rok).

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

V hore priloženom obrázku vidíme údaje, z ktorých vieme získať dôležité informácie o kondícií fixných aktív a potrebe ďalších investícií do týchto aktív. Pomer medzi Net carrying value (Účtovná hodnota očistená o odpisy a amortizáciu) a Acquisition cost (Historická hodnota, za ktorú sme nakúpili aktívum) sa v roku 2011 oproti minulému roku mierne znížil o 0,3% na 63,96%.

Ďalším dôležitým pomerným ukazovateľom je Net carrying value/Depreciation and Amortization, ktorý nám prezrádza, o koľkokrát je Net carrying value vyššia ako ročná suma odpisov. Tento ukazovateľ (nie je započítané impairment losses) sa oproti roku 2010 zvýšil na 28,17.

Ak sa pozrieme na položku Depreciation and Amortization zistíme, že ich hodnota je mierne rastúca. V tomto prípade je veľmi dobré porovnať výšku tejto položky s celkovou výškou cash inflow (cahflow interest coverage ratio), ktorú je schopná spoločnosť za rok vyprodukovať. Tejto problematike sa budeme bližšie venovať pri analýze Cashflow statement.

Po zohľadnení všetkých ukazovateľov môžeme napísať, že situácia okolo odpisovania majetku a jeho obnovy je priaznivá a významnejšie problémy by sme v najbližšej dobe nemali očakávať.

Investment property a Investment accounted for using the quity method

Celkovú výšku a pokles týchto dvoch položiek v roku 2011 ovplyvnili impairment losses, ktoré sme už rozoberali v predchádzajúcom článku v časti, kde boli analyzované položky consolidated income statement.

Securities a Cash and cash equivalents

V rámci týchto dvoch položiek je zjavné, že pokles hodnoty v položke securities (krátkodobé likvidné cenné papiere) je čiastočne kompenzovaný nárastom cash and cash equivalents (časť securities bola ponechaná ako hotovosť).

Financial liabilities

Suma celkových finančných záväzkov bola na konci roku 2011 na úrovni 892,5873 mil.eur, pričom krátkodobé finančné záväzky predstavovali 71,3019 mil.eur a dlhodobé finančné záväzky zhruba 821,2854 mil.eur. Oproti roku 2010 vzrástli celkové finančné záväzky o 12,4% z dôvodu dokončovania terminálu Skylink.

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

V priloženom obrázku vidíme časový rozvrh maturity finančných záväzkov spoločnosti Vienna International Airport. V tomto roku by mali byť splatené celkové záväzky vo výške 71,3 mil.eur. Ďalších 404,5 mil.eur. by malo byť vyplatených do piatich rokov a zvyšných 416,8 mil.eur musí VIE splatiť až po viac ako piatich rokoch. Po ukončení výstavby terminálu Skylink očakávam postupné znižovanie záväzkov na prijateľnejšie úrovne a tým zastavenie trendu stále vyššieho zadlžovania spoločnosti.

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

Interest coverage ratio (net income/interest expenses) v roku 2011 pokleslo 4,94. Napriek tomu je toto ratio priaznivé a nepredpokladám neplnenie si úrokových záväzkov zo strany VIE. Situáciu na strane solventnosti preto pokladám za dostatočnú.

Equity

V rámci poklesu net income prostredníctvom realizovanej výšky impairment losses a výplatou dividend sa za rok 2011 znížila celková výška equity na úroveň 811,4 mil.eur (v 2010 822,7.mil.eur).

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

V priloženom obrázku je znázornený vývoj položky Equity po odpočítaní položiek Intangible assets a Non-controlling interest. Za rok 2011 sa táto hodnota znížila kvôli vyššie uvedeným faktorom o 1,76% oproti roku 2010.

Consolidated Cashflow Statement

Cashflow statement nám prezrádza tok peňažných prostriedkov v spoločnosti za dané časové obdobie. V prípade Vienna International Airport si zanalyzujeme rovnako ako v predchádzajúcich finančných výkazov niektoré dôležité položky.

Zdroj: výročná správa Vienna International Airport

Ak chceme mať približnú predstavu koľko peňažných prostriedkov firma za rok vyprodukuje, musíme sa zamerať na operating cashflow. V našom prípade je výška tejto položky na úrovni 178,9 mil.eur. Čiastkovým ukazovateľom operatívnej schopnosti podniku je súčet položky Net income a položky Depreciation/revaluation of non-current assets (v roku 2011 na úrovni 184,3151 mil.eur). Táto suma sa využíva aj pri stanovení už spomínaného cashflow interest coverage ratio, kedy celkovú hodnotu 184,3151 vydelíme celkovými interest expenses (13,55). V tomto prípade tak ide o relevantnejší odhad schopnosti splácať úroky ako pri klasickom interest coverage ratio, pretože cashflow statement nie je skreslený ako net income v roku 2011.

Vysoká a rastúca úroveň operating cashflow je veľmi dôležitým znamením operatívnej schopnosti spoločnosti generovať peňažný zisk. Tento ukazovateľ je vo väčšine prípadov oveľa viac relevantnejší ako samotná položka Net income. Práve preto by zodpovedný value investor mal vždy analyzovať ziskovosť danej firmy s dôrazným prihliadnutím na cashflow statement.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.