Dlhopisy a ich charakteristika

V dnešnom článku sa pokúsime v stručnosti predstaviť významný investičný nástroj – dlhopis (bond). Dlhopisový cenný papier je spolu s akciovými cennými papiermi najbežnejším prostriedkom investovania kapitálu na finančných trhoch. Veľmi často tento nástroj využívajú veľké finančné inštitúcie ako banky, poisťovne, rôzne investičné fondy atď.

Základná charakteristika dlhopisu nám hovorí, že je to cenný papier, ktorý vydáva emitent za účelom požičania si finančných prostriedkov od veriteľa. To znamená, že ak si chce nejaká inštitúcia požičať na finančnom trhu peňažné prostriedky, môže emitovať dlhopisy, ktoré v prípade záujmu nakúpia iné inštitúcie.

Ako môžem dlhopis nakúpiť?

Získanie dlhopisu je možné buď na primárnom alebo sekundárnom trhu. Na primárnom trhu prebiehajú aukcie emitovaných dlhopisov, kde investori zadávajú konkrétne ponuky emitentovi na nákup danej emisie. Na tomto trhu pôsobia hlavne veľké finančné inštitúcie. Emisným kurzom sa rozumie cena dlhopisu, za akú ho emitent predáva. Na sekundárnom trhu sa s dlhopismi už voľne obchoduje.

ZÁKLADNÉ PRVKY DLHOPISU

Kupónový výnos

Povinnosťou emitenta je platiť v stanovenom čase kupónový úrok z dlhopisu (väčšinou raz ročne alebo polročne) svojmu veriteľovi (pri dlhopisoch s kupónom). Na konci splatnosti dlhopisu je emitent povinný splatiť s poslednou úrokovou platbou aj nominálnu výšku dlhopisu, teda sumu, na akú bol dlhopis emitovaný. V prípade diskontovaného dlhopisu odpadá emitentovi povinnosť platiť kupónovú platbu. Výnos veriteľa z takéhoto dlhopisu je v dobe splatnosti vo výške tzv. diskontu, o ktorý je cena dlhopisu znížená pri jeho emitovaní.

Splatnosť dlhopisu

Dlhopis je cenný papier so splatnosťou väčšinou od dvoch do tridsať rokov. Platí, že čím vyššia splatnosť, tým vyšší úrokový výnos dlhopisu. Dôvodom je fakt, že investor sa pri dlhšej dobe splatnosti vystavuje vyššiemu riziku. Nominálna hodnota, na ktorú bol dlhopis vydaný je splatená v dobe splatnosti.

Vplyv úrokovej sadzby

Rovnako ako akciové cenné papiere, sú aj dlhopisy kótované na burzách cenných papierov a majú svoju trhovú hodnotu. Vzťah medzi úrokovou sadzbou a cenou dlhopisu je inverzný, čo znamená, že s rastom úrokovej sadzby cena dlhopisu klesá. Vzťah medzi zmenou úrokovej sadzby a cenou dlhopisu môžeme merať prostredníctvom durácie. Tá nám vyjadruje, ako sa zmení cena dlhopisu, pri zmene úrokovej sadzby. Výpočet durácie okrem úrokovej sadzby ovplyvňuje aj výška vyplácaného kupónu a doba splatnosti dlhopisu. Čím je výška vyplácaného kupónu vyššia, tým je citlivosť ceny dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb nižšia a naopak. V prípade doby splatnosti dlhopisu platí, že čím je doba splatnosti vyššia, tým je aj výška durácie vyššie. To znamená, že cena dlhodobejších bonds bude na zmeny úrokových sadzieb citlivejšia ako cena krátkodobejších bonds.

Výpočet durácie je dôležitý hlavne vtedy, ak vieme, že dlhopis nechceme držať do jeho splatnosti. V tomto prípade je našim cieľom realizácia kapitálového zisku zo zmeny trhovej ceny dlhopisu. Zoberme si napríklad situáciu, kedy by durácia dlhopisu s PV01 (present value impact of 1 basic point) bola rovná 500 000 eur. Znamenalo by to, že pri raste/poklese úrokovej sadzby o 1 bázický bod, t.j. o 0,01%, nám hodnota dlhopisov v našom portfóliu klesne/vzrastie o 500 000 eur.

V prípade, ak plánujeme držať dlhopis do jeho splatnosti, výška durácie pre nás nie je tak dôležitá, pretože počítame s tým, že nám na konci obdobia dlhopisu bude vyplatená nominálna hodnota dlhopisu (v prípade solventnosti emitenta).

JEDNOTLIVÉ FORMY DLHOPISOV

Na finančnom trhu sa môžeme stretnúť s rôznymi formami dlhopisov, podľa toho, kto tieto dlhopisy emituje. Medzi najznámejšie patria štátne, komunálne, podnikové a bankové dlhopisy.

Štátne a komunálne dlhopisy

Municipality využívajú emitovanie dlhopisov primárne na financovanie rôznych investičných projektov. Štátom vydané dlhopisy majú za úlohu vykryť schodok štátneho deficitu. Medzi najznámejšie štátne dlhopisy patria americké 10 ročné štátne dlhopisy (10 year treasury bond) alebo nemecké dlhopisy, známe aj ako tzv. bezpečné prístavy (safe heaven), do ktorých investori ukladajú svoje prostriedky v čase trhovej paniky. Dôležitým ukazovateľom investorskej dôvery v danú krajinu je vývoj a výška úrokových sadzieb práve na 10 ročné dlhopisy emitované jednotlivými štátmi. V prípade výrazného nárastu úrokových sadzieb na týchto dlhopisoch sa môže daná krajina dostať do problémov s financovaním sa ako sme tomu svedkami v dnešnej dobe v prípade krajín PIGS.

Zdroj: www.tradingeconomics.com

V priloženom obrázku môžeme vidieť aktuálnu (current) výšku úrokových sadzieb 10 ročných dlhopisov vybraných krajín (údaje sú z 13.4.2012). Najvyššiu úrokovú sadzbu majú dlhopisy vydávané Gréckom, z čoho plynie vyššie spomínaná neschopnosť tejto krajiny financovať sa prostredníctvom dlhodobých finančných nástrojov na finančnom trhu.

Podnikové a bankové dlhopisy

Podnikové dlhopisy vydávajú spoločnosti za účelom získania prostriedkov na svoje investičné projekty. Tieto dlhopisy emitujú v spolupráci s komerčnými bankami. Bankové dlhopisy si banky emitujú prevažne vo vlastnej réžii. Tieto dlhopisy môžeme chápať ako podskupinu podnikových dlhopisov. Rovnako ako pri štátnych a komunálnych dlhopisoch, aj tu platí, že čím je subjekt rizikovejší, tým je úroková sadzba vyššia.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.