Úvod do private equity – pokračovanie

V predchádzajúcom článku o private equity sme si predstavili niektoré základné charakteristiky, ktoré sa týkali rozdelenia základných typov investícií a investorov. V druhej polovici článku sme si vymenovali niekoľko dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú investovanie private equity investorov. V dnešnom článku sa budeme venovať problematike MBO a MBI spolu s popisom možných exitových stratégií.

MBO (MANAGEMENT BUYOUT)

Management Buyout predstavuje manažérsky odkup. Takýto typ transakcie poskytuje manažmentu spoločnosti možnosť odkúpiť a získať kontrolný podiel v danej firme. V prípade, že aktuálny vlastník sa chystá spoločnosť predať, veľmi ľahko môže vzniknúť situácia, že by bol kontrolný podiel predaný inému investorovi. Súčasný manažment spoločnosti by tak mohol byť veľmi ľahko vymenený a nahradený novými pracovníkmi. MBO tak poskytuje ideálnu možnosť na získanie kontrolného podielu manažmentom, ktorý firmu spoľahlivo pozná. MBO môžeme chápať aj ako určité vyjadrenie dôvery manažmentom, ktorý je presvedčený o podnikateľskom potenciály a možnosti ďalšieho rozvoja firmy.

MBI (MANAGEMENT BUYIN)

Management BuyIn je rovnako ako MBO manažérsky odkup. V tomto prípade sa však jedná o získanie kontrolného balíka manažmentom v inej firme, väčšinou z rovnakého odvetvia, v akom pôsobí kupujúci manažment. Práve obchodné skúsenosti v rovnakom alebo podobnom odvetví, synergické efekty a iné faktory sú značné výhody takejto transakcie. Predmetom MBO a MBI sú vo veľkej miere hlavne firmy s určitou dobou životnosti a históriou.

FINANCOVANIE MBO a MBI

Veľmi zriedkavo sa stáva, že samotný manažment spoločnosti je schopný samostatne financovať tieto transakcie. Z tohto dôvodu môžeme povedať, že MBO a MBI sa zúčastňujú tieto hlavné subjekty:

Predajca – subjekt, ktorý je ochotný predať svoj podiel vo firme

Manažment -subjekt, ktorý chce získať kontrolný balík nad spoločnosťou

Investor -subjekt, ktorý poskytuje kapitál manažmentu na realizáciu MBO alebo MBI

Banka – subjekt, ktorý poskytuje financovanie MBO alebo MBI

Najbežnejším zdrojom na zabezpečenie potrebného množstva financií slúžiacich na transakciu je banka. Poskytnuté finančné prostriedky sa po prevedení transakcie často stávajú dlhom spoločnosti, ktorá by ho mala následne splácať zo svojej ziskovej podnikateľskej činnosti. Banky zvyčajne neposkytujú kompletne 100% finančných zdrojov potrebných na MBO alebo MBI, ale na tomto procese sa podieľajú maximálne 80% podielom financovania. Zvyšnú časť musí manažment financovať z iných zdrojov, či už z vlastných alebo z rôznych private equity fondov, business angels a podobne.

Často využívanou formou financovania je tzv. mezzaninové financovanie. Ide o klasický úver poskytnutý bankovou inštitúciou, na ktorý sa vzťahuje princíp seniority. Má tak oproti ostatným firemným úverom status senior (v prípade bankrotu bude vyplácanie senior veriteľov uprednostnené pred ostatnými veriteľmi). Splácanie istiny a úrokov môže byť v určitých prípadoch odložené a zastavené. Na druhej strane zvyčajne obsahuje možnosť podieľať sa na priaznivom hospodárskom výsledku spoločnosti.

EXIT INVESTÍCIE ALEBO REALIZÁCIA VÝNOSU

Pre dokončenie úspešnej investície je dôležité správne a vhodne realizovať aj samotný exit, ktorý môže mať niekoľko foriem:

- predaj podielu inému investorovi alebo skupine investorov (trade sale)

- IPO (Initial Public Offering) – uvedenie akcií spoločnosti na burzu cenných papierov

- ďalší odkup akcií manažmentom (ďalšie dodatočné MBO)

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.