Soft facts a hard facts

Pohľad na fundamentálnu analýzu potenciálnej firmy, ktorej cenné papiere chceme v budúcnosti vlastniť môže byť veľmi rôznorodý. V dnešnom článku si bližšie predstavíme soft a hard facts (tzv. mäkké a tvrdé faktory), ktorých analýza by mala obsahovať všetky dôležité aspekty posúdenia kondície firmy.

SOFT FACTS

Analýza mäkkých faktorov sa zaoberá hlavne nefinančnou analýzou firmy, do ktorej spadá kvalita manažmentu a jeho úroveň vedomostí a skúseností, schopnosť riadiacich pracovníkov efektívne využívať trhové príležitosti. Dôležitou súčasťou soft facts je aj dôveryhodnosť manažmentu, firemná kultúra a atmosféra. Úroveň účtovníctva (výsledky auditu firmy, manažment pohľadávok a záväzkov, kontroling atď.) môže v prípade hrubých porušení veľa napovedať o celkovej kvalite mäkkých faktorov v danej firme.

V sektore ťažobných spoločností alebo v odvetví ťažkého priemyslu môžeme sledovať aj vplyv podnikateľskej činnosti na životné prostredie, s ktorým sa v budúcnosti môžu viazať nepredvídané pokuty a poplatky. Rovnako aj celkový predpoklad o vývoji odvetvia má nezanedbateľný podiel na úspešné fungovanie podniku. V prípade firemných aktivít v rôznych krajinách je dôležité sledovať kurzové riziko spojené s volatilitou národných mien, ktoré pri nepriaznivom scenári negatívne ovplyvnia činnosť firmy.

Nedostatkom analýzy soft facts je ťažká merateľnosť a následné vyhodnocovanie získaných poznatkov o danej firme. Z tohto dôvodu sa môžu dve rôzne analýzy rovnakej firmy od dvoch rôznych investorov značne líšiť.

HARD FACTS

Analýza tvrdých faktorov sa na rozdiel od analýzy soft facts zaoberá hlavne údajmi, ktoré vyplývajú z firemných účtovných výkazov. Ide o zhodnotenie finančnej situácie podniku na základe reportovaných čísel, či už z výročných správ alebo iných dokumentov. Medzi základné prvky tvrdých faktorov zaradujeme celkovú úverovú zadĺženosť firmy. “Skrytú zadĺženosť” môžeme označiť aj ako podsúvahovú zadĺženosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na budúci vývoj firmy. Zaraďujeme sem položky, ktoré firma nevykáže ako súčasť celkových záväzkov v balance sheet:

- napríklad záruky, ktoré sa v budúcnosti môžu zmeniť na reálne záväzky

- vysoké penzijné záväzky, ktoré predstavujú vysokú záťaž pre spoločnosť v budúcnosti (firma General Motors, rôzne letecké spoločnosti)

- záväzky z akciových opcií, podmienené záväzky a iné.

Dôležitými ukazovateľmi v analýze hard facts je celková hodnota a vývoj položiek balance sheet a income statement ako aj rôznych finančných ukazovateľov (PE ratio, PB ratio, debt ratio, equity ratio atď.), štruktúra aktív a pasív spoločnosti (štruktúra pohľadávok a záväzkov, current a non-current assets, current a non-current liabilities.

Pri analýze hard facts by sme sa nemali pozerať na jednotlivé položky a  ukazovatele izolovane, ale chápať ich v prepojení s inými ukazovateľmi ako jeden celok, pretože vypovedacia hodnota samostatných ukazovateľov je v niektorých prípadoch značne limitovaná.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.