Kreatívne účtovníctvo

Pri posudzovaní finančných výkazov sledovanej spoločnosti, ktorej akcie plánujeme v budúcnosti nakúpiť je veľmi dôležité posúdiť správnosť a relevantnosť vykazovaných údajov. Taktiež je potrebná schopnosť vedieť upraviť niektoré položky finančných výkazov alebo výpočet rôznych financial ratios do požadovanej formy, s cieľom čo najsprávnejšie zistiť hodnotu, ktorú potrebujeme vedieť pri našich investičných rozhodnutiach. V dnešnom článku si tzv. kreatívne účtovníctvo ukážeme na príklade hospodárskych výsledkov Poštovej Banky zverejnených za rok 2011 a v nasledujúcom článku si na príklade spoločnosti EVN ukážeme ako upraviť hodnotu book value (aj s výhodami a nevýhodami takejto úpravy) do nami požadovanej podoby.

POŠTOVÁ BANKA

V tomto týždni zverejnil portál eTrend článok s názvom Veľká banková kamufláž týkajúci sa manipulácie výkazu ziskov a strát spoločnosťou Poštová banka, v ktorom poukazuje na zakrytie straty viac ako 179 mil. EUR.

O čo konkrétne ide?

Ako môžeme vidieť v priloženom obrázku, kameň úrazu tkvie v nákupe gréckych štátnych dlhopisov Poštovou bankou vo výške 504 mil. EUR ocenených nominálnou hodnotou.

Zdroj: konsolidovaná výročná správa Poštovej banky 2011

 Z celkovej výšky 504 mil. EUR nakúpila Poštová banka dlhopisy za 374 mil. EUR , ktoré patria do skupiny HTM (held-to-maturity), teda držané do splatnosti. Po zhoršení situácie v Grécku bola banka nútená odpísať (impairment losses) za rok 2011 významnú časť zo svojho investičného portfólia dlhopisov vo výške 179,853 mil. Eur.

Zdroj: konsolidovaná výročná správa Poštovej banky 2011

 Na tomto všetkom by nebolo nič neobvyklé, ak by vzápätí nevykázala banka vo výkaze ziskov a strát v položke Náhrady „výnos“ vo výške 179,837 mil. EUR. Tento „výnos“, ktorý nádherne zakrýva vysokú stratu zo zlého investičného rozhodnutia portfólio manažéra/-ov Poštovej banky pochádza zo zmluvy o postúpení časti pohľadávok vzťahujúcim sa ku gréckym dlhopisom s menšinovým vlastníkom Poštovej banky, so spoločnosťou J&T FINANCE. Podľa konsolidovanej výročnej správy Poštovej banky za rok 2011 sa v zmysle tejto zmluvy J&T Finance zaväzuje odkúpiť zostávajúcu časť pohľadávky vzťahujúcu sa ku gréckym štátnym dlhopisom s nominálnou hodnotou vo výške 374 mil. EUR a časovým rozlíšením úrokov vo výške 22,744 mil. EUR v prípade čiastočného nezaplatenia alebo predčasného splatenia gréckych dlhopisov. J&T Finance následne vložila na termínované vklady Poštovej banky sumu 180 mil. EUR určenú na prípadnú úhradu záväzku z kreditnej udalosti. Dva dni predtým sa spoločnosť J&T Finance stala menšinovým vlastníkom Poštovej banky. V tomto prípade by sa mala celá transakcia vykázať priamo prostredníctvom vlastného imania a nie v rámci kreatívneho účtovníctva kryjúceho značnú stratu vo výkaze ziskov a strát.

Ako môžeme vidieť v priloženom obrázku, posúdenie finančných výkazov Poštovej banky audítorskou spoločnosťou KPMG hovorí jasne. Mimochodom, značná rozmazanosť a znížená čitateľnosť auditorskeho zdôvodnenia zverejneného v konsolidovanej výročnej správe Poštovej banky je celkom úsmevná.Prečo tomu tak je nech si každý zodpovie sám.

Zdroj: konsolidovaná výročná správa Poštovej banky 2011

Na druhej strane je pochopiteľné, že banka s významnou stratou sa v dnešnej dobe snaží všemožne zakrývať svoje zlyhania s cieľom nenaštrbiť krehkú dôveru, na ktorej je bankovníctvo ako celok závislé. V dôsledku záchrany Poštovej banky spoločnosťou J&T Finance budeme v budúcnosti vidieť zvyšovanie jej vlastníckeho podielu zo súčasných 5,65%.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.