Hospodárenie firiem v Portfóliu Europe za tretí kvartál

Keďže tento rok sa nám pomaly ale isto kráti ku koncu, náš predposledný tohtoročný článok bude zameraný prevažne na aktuálne dianie týkajúce sa situácie v našom aktívne spravovanom Portfóliu Europe. V dnešnom článku si preto stručne zhrnieme “takmer” koncoročné hospodárske výsledky (za tretí kvartál) spoločností, ktorých akcie sú v portfóliu nakúpené. V našom prípade ide o tieto konkrétne firmy – Raiffeisen Bank International, Strabag SE a Vienna International Airport.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Raiffeisen Bank International AG (RBI) zaznamenala za 9 mesiacov konsolidovaný zisk na úrovni 842 miliónov euro (po odpočítaní zisku patriaceho non-controlling interest)). Oproti predchádzajúcim deviatim mesiacom minulého roka to znamená nárast zisku o 13 percent (1-9 2011: 745 miliónov euro). ”Napriek slabému ekonomickému rastu sme zaznamenali za prvých 9 mesiacov tohto roka uspokojivé výsledky. Toto je výsledok našej diverzifikácie, kedy slabšie výsledky v niektorých krajinách kompenzujú dobré výsledky v krajinách ako Rusko a Rumunsko. Navyše, množstvo efektívnych opatrení na strane redukcie nákladov nám umožňuje dostať tieto pod kontrolu,” povedal CEO spoločnosti Herbert Stepic. Mierne negatívny vývoj zaznamenal ukazovateľ net interest income (pokles o 5 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka). Tento tvorí v spoločnosti RBI približne 67 percent z celkového operatívneho zisku (operating income). Príjem z poplatkov a provízií mierne poklesol oproti rovnakému obdobiu minulého roka (o 4 milióny euro na 1 120 miliónov euro). Príjem z tradingu poklesol o 25 percent na 220 miliónov euro oproti minulému roku.

Segmenty

Najvýznamnejším business segmentom je k tretiemu kvartálu segment Ruska, kde profit pred zdanením (PBT) zaznamenal rast o 69 percent na 485 miliónov euro. V segmente juhovýchodnej Európy zostal PBT na približne rovnakej úrovni. V strednej Európe výrazne vzrástol PBT na 152 miliónov euro oproti minulému roku. Je to spôsobené kvôli minuloročným stratám v Maďarsku. V Bielorusku a Ukrajine zaznamenala spoločnosť pokles PBT o 40 percent hlavne kvôli minuloročnému jednorázovému pozitívnemu efektu v Bielorusku. Napriek vyšším vytvoreným rezervám, PBT v segmente Group Corporates klesol iba o 7 percent. Segment Group Markets v aktuálnom období zdvojnásobil svoj PBT na 238 miliónov euro oproti minulému roku.

Net provisioning for impairment losses

Net provisioning for impairment losses poklesli o 158 miliónov na 623 miliónov euro. Výrazný pokles bol zaznamenaný hlavne v Maďarsku (mínus 266 miliónov euro), kde sú aj napriek tomu rezervy na prípadné straty stále na vysokej úrovni. Rusko zaznamenalo taktiež výrazný pokles Net provisioning for impairment losses (mínus 34 miliónov euro) oproti minulému roku.

General administrative expenses

General administrative expenses vzrástli o 49 miliónov na 2 336 miliónov euro. Cost/income ratio zaznamenalo nárast o 4,4 percenta na 60,1 percenta kvôli nižšiemu income. Najväčšou položkou administratívnych nákladov boli k aktuálnemu obdobiu personálne náklady (staff expenses), ktoré tvoria 50 percent celkových administratívnych nákladov. Tieto zaznamenali nárast o 3 percentá oproti minulému roku. Ostatné administratívne náklady zostali viac menej nezmenené.

Ukazovatele

Ukazovateľ loan/deposit ratio zaznamenal pozitívny vývoj o 4 percentuálne body. Jeho aktuálna hodnota k tretiemu kvartálu je 118 percent. Core tier 1 ratio je na úrovni 10,2 percenta. Počet pobočiek Raiffeisen Bank International vzrástol na 3 115 hlavne kvôli akvizícií Polbank.

Výhľad

Spoločnosť očakáva stabilnú úroveň businessu. Korporátne bankovníctvo vidí naďalej ako svoju chrbtovú kosť businessu, ale v strednodobom období chce zvýšiť aj podiel retailového bankovníctva. V pozadí meniaceho sa regulačného prostredia chce RBI naďalej posilňovať svoju súvahovú a kapitálovú štruktúru. Možnosť zvýšenia kapitálu prostredníctvom emitovania nových akcií bude závisieť od vývoja na kapitálovom trhu. V nasledujúcich mesiacoch spoločnosť očakáva mierny nárast nesplatených pôžičiek (non-performing loans) hlavne kvôli defaultom v Maďarsku a krajinách juhovýchodnej Európy.

STRABAG SE

Spoločnosť Strabag zaznamenala ku koncu tretieho kvartálu celkovú výšku revenue na úrovni 9 289,84 miliónov euro. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 4 percentá. Tento je spôsobený najmä ukončením stavebného boomu v Poľsku. Celkové množstvo zákaziek dosiahlo nárast o 4 percentá na 14 572,83 miliónov euro. Nárast je spôsobený novými PPP zákazkami, ale hlavne vďaka projektu v Taliansku v hodnote 1 miliardy euro. K tretiemu kvartálu zaznamenala spoločnosť celkový EBITDA na úrovni 277,32 miliónov euro oproti 478,11 miliónov euro v porovnaní s minulým rokom. Ukazovateľ EBIT zaznamenal rovnako ako EBITDA výrazný pokles oproti minulému roku (za tretí kvartál 2012 je na úrovni 1,71 miliónov euro). PBT spoločnosti dosiahol stratu 43,62 miliónov euro, rovnako ako aj net income after minorities mínus 68,92 miliónov euro.

Odkup vlastných akcií

Vďaka odkupu vlastných akcií klesol celkový počet kmeňových akcií na 104 365 968.

Cash-Flow

Cash flow z operatívnej činnosti zaznamenal úroveň mínus 310, 12 miliónov euro. Cash flow z investičnej činnosti bol na úrovni mínus 321,38 miliónov euro, čo predstavuje pokles investičných výdavkov oproti minulému roku zhruba o tretinu. Cash flow z finančnej činnosti je ovplyvnený splatením bankových úverov, spätným odkupom akcií a vyplatením dividend. Pozitívny efekt mala emitácia korporátnych dlhopisov spoločnosti.

Výhľad

“Podmienky v stavebnom sektore sú stále ťažšie ako sme boli v minulých rokoch zvyknutí. Tento fakt sme prezentovali aj pri zverejňovaní polročných výsledkov spoločnosti za rok 2012. Myslíme si, že odhadovaný cieľ celkovej výšky EBIT na konci roka v sume 200 miliónov euro je veľmi ambiciózny. V našom prípade tak bude vývoj na trhoch východnej Európy, v transportation segmente a segmente konštrukčných materiálov v štvrtom kvartály rozhodujúci pre splnenie tohto cieľa” povedal CEO spoločnosti Peter Haselsteiner.

VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT

Vienna International Airport zaznamenal výrazné zlepšenie vo všetkých kľúčových indikátoroch hospodárenia za prvých deväť mesiacov tohto roka. Celkové výnosy vzrástli o 5,1 percenta na 457,5 miliónov euro, EBITDA o 10,4 percenta na 174,6 miliónov euro, EBIT o 63,1 percenta na 102,8 miliónov euro a net profit na 71,7 miliónov euro. Treba však pripomenúť, že minuloročné výsledky boli negatívne ovplyvnené špecifickými operáciami a impairment-mi. “Nastolili sme správny kurz. Opatrenia implementované na zvýšenie produktivity, redukcie nákladov a zefektívnenie organizačnej štruktúry prinášajú požadované výsledky. Pre rok 2012 očakávame pozitívny net cash flow a miernu redukciu net debt. Aj napriek tomu, že ziskovosť bude negatívne ovplyvnená vyššími odpismi, operatívnymi nákladmi a vyššími úrokovými nákladmi na Check-in 3, sme optimistický, že naše ciele na tento rok budú naplnené“,povedal CFO spoločnosti Günther Ofner.

Check-in 1: začiatok spustenia v januári 2013

Revitalizácia Check-in 1 zahŕňa modernizáciu stien, podláh a osvetlenia. Air Berlin/NIKI odštartujú svoje operácie v týchto nových priestoroch počas januára 2013.

Segmenty

Výnosy zaznamenané segmentom Airport vzrástli o 7,7 percenta na 238,7 miliónov euro hlavne vďaka pozitívnemu vývoju v preprave a silnému rastu pasažierov. Výnosy v segmente Handling poklesli o 2,7 percenta na 116,1 miliónov euro hlavne kvôli poklesu cargo prepravy a nižšiemu počtu flight movements. Segment Retail & Properties zvýšil výnosy o 10,2 percenta na 90,8 miliónov euro. Výnosy v segmente Other zostali nezmenené na úrovni 11,7 miliónov euro.

Investičná aktivita

Spoločnosť investovala za prvých deväť mesiacov v roku 2012 celkovo 56,5 miliónov euro, kde rozšírenie Check-in 3 ako hlavný investičný projekt stálo 26,5 miliónov euro. Pri celkových investičných výdavkoch za rok 2012 sa predpokladá, že budú redukované približne na 100 miliónov euro.

Výhľad

Vienna International Airport očakáva mierne negatívny scenár pre štvrtý kvartál 2012, najmä z dôvodu údržieb a opráv a všeobecne pomalším rastom vývoja pasažierov. Net profit pre koniec roka 2012 by mal zostať na rovnakej úrovni ako výška net profit za deväť mesiacov tohto roka.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.