Hodnotenie Portfólia Europe za rok 2012

S tým, ako sa skončil kalendárny rok, nastal zároveň aj čas bilancovania. V dnešnom článku sa budeme zaoberať hodnotením nášho investičného Portfólia Europe za rok 2012. Pozrieme sa na niektoré stanovené ciele, ktoré sme si na začiatku roka 2012 vytýčili splniť a následne posúdime, či boli naplnené alebo nie. V prípade nenaplnenia si vysvetlíme dôvody. Na záver sa pokúsime rovnako ako pre rok 2012, aj pre rok 2013 stanoviť nové ciele pre Portfólio Europe ako aj predostrieť investičný výhľad na rok 2013.

VÝKONNOSŤ PORTFÓLIA EUROPE ZA ROK 2012

Najdôležitejším ukazovateľom úspešnosti každého portfólio manažéra je výkonnosť jeho investičného portfólia. Investičné Portfólio Europe sa v roku 2012 skladalo z akcií 3 rôznych spoločností:

Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank international je rakúska banková spoločnosť patriaca pod finančnú a bankovú skupinu RZB. Raiffeisen Bank poskytuje širokú škálu bankových a finančných služieb. Svojou podnikateľskou činnosťou sa zameriava najmä na strednú a východnú Európu.

Kapitálový zisk z nárastu ceny akcií tejto spoločnosti bol za rok 2012 na úrovni 51,64 %. Spoločnosť v roku 2012 vyplatila dividendu 1,05 eura na akciu, čo znamená 4,35 % výnos k dátumu vyplatenia dividend (27. jún 2012).

Vienna International Airport

Vienna International Airport je rakúska spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje niekoľko letísk. Medzi najznámejšie patrí viedenské letisko, ktoré je dôležitým dopravným uzlom v rámci regiónu strednej Európy.

Kapitálový zisk z nárastu ceny akcií tejto spoločnosti bol za rok 2012 na úrovni 46,97 %. Spoločnosť v roku 2012 vyplatila dividendu 1,00 eura na akciu, čo znamená 2,97 % výnos k dátumu vyplatenia dividend (2. máj 2012).

Strabag SE

Strabag SE je rakúska spoločnosť, ktorá pôsobí v rámci construction business. Jej pole pôsobnosti je najmä v regióne západnej Európy (Nemecko a Rakúsko).

Kapitálová strata z poklesu ceny akcií tejto spoločnosti bola za rok 2012 na úrovni 7,64 %. Spoločnosť v roku 2012 vyplatila dividendu 0,60 eura na akciu, čo znamená 3,27 % výnos k dátumu vyplatenia dividend (22. jún 2012).

Portfólio Europe

Celkový priemerný kapitálový zisk z nárastu ceny akcií spoločností, ktoré sú držané v portfóliu bol za rok 2012 na úrovni 30,32 %. Celkový priemerný dividendový výnos portfólia bol za rok 2012 vykázaný vo výške 3,71%.

Euro Stoxx 50

Akciový index Euro Stoxx 50 bol na začiatku roka 2012 stanovený ako porovnávací benchmark k nášmu investičnému portfóliu. Jeho celková ročná výkonnosť bola na úrovni 13,79 %. V našom prípade sa nám podarilo prekonať výkonnosť indexu o cielených 10%. Celkové prekonanie indexu Euro Stoxx 50 za rok 2012 je na úrovni 16,53 %

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť prehľad výkonnosti Portfólia Europe za rok 2012

INDEX/FIRMA PRIEMERNÁ NÁKUPNÁ CENA AKTUÁLNA TRHOVÁ CENA TRHOVÁ CENA NA KONCI ROKA 2011 VÝKONNOSŤ V 2012 CELKOVO
EURO STOXX 50 2316,55 2635,93 2316,55 13,79%
13,79%
RBI 25,03 31,45 20,07 51,64% 30,32%
Vienna Airport 28,94 42,99 29,25 46,97%
Strabag SE 16,77 20,42 22,11 -7,64%

 

INVESTIČNÉ CIELE

Nákup akcií firiem kótovaných mimo Viedenskéj burzy

Tento cieľ sa v roku 2012 nepodarilo naplniť, naďalej však ostáva platný pre nasledujúci rok 2013.

Prekonanie benchmarku o minimálne 10%

Tento cieľ sa v roku 2012 podarilo naplniť vďaka pozitívnejšiemu vývoju cien akcií spoločností držaných v Portfóliu Europe oproti vývoju hodnoty stanoveného benchmarku. Pre rok 2013 je stanovený rovnaký cieľ ako pre rok 2012, teda prekonanie benchmarku o minimálne 10%.

Dividendový výnos minimálne 3%

Tento cieľ sa v roku 2012 podarilo naplniť. Pomer vyplatených dividend k trhovej hodnote na začiatku roka 2012 bol na úrovni 3,71%. Tento cieľ zostáva nezmenený aj pre rok 2013.

Diverzifikácia portfólia (dlhodobý cieľ)

Keďže v roku 2012 nepribudla do Portfólia Europe žiadna nová spoločnosť, tento cieľ ostal nenaplnený. Naďalej však zostáva táto požiadavka dôležitou súčasťou dlhodobého spravovania portfólia (diverzifikácia na úrovni 10 – 20 nakúpených firiem).

INVESTIČNÝ VÝHĽAD PRE ROK 2013

Raiffeisen Bank International

Pre spoločnosť RBI očakávame v roku 2013 solídny nárast trhovej ceny akcie. Očakávame mierne zhoršovanie externého prostredia pre podnikanie spoločnosti (mierny nárast nesplatených pôžičiek), avšak istota prípadnej intervencie ECB v prípade zhoršeného financovania sa finančného sektora nám poskytuje určitú záruku následného upokejenia sa situácie pri prípadných negatívnych externých vplyvoch. Predajná cena akcie je stanovená na úrovni 45,00 eur na akciu.

Vienna International Airport

Pre spoločnosť VIE očakávame v roku 2013 mierny nárast trhovej ceny akcie. Pomerne stabilný business model spoločnosti k tomu dáva najväčší predpoklad. Predajná cena akcie je stanovená na úrovni 51,50 eur na akciu.

Strabag SE

Pre spoločnosť Strabag neočakávame výrazný nárast trhovej ceny akcie. V tomto prípade sa pri stanovení predajnej ceny budeme riadiť analyzovaním technickej situácie. Predajný príkaz je revidovaný na úrovni 23,49 eur na akciu.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.