PVA Tepla – analýza finančných výkazov

V článku s názvom Hodnotenie portfólia Europe za rok 2012 sme ako jeden z investičných cieľov pre rok 2013 uviedli nákup akcií ďalších firiem mimo viedenskej burzy cenných papierov. V rámci dlhodobých cieľov sme spomenuli snahu o postupné diverzifikovanie portfólia na maximálne 10 – 20 firiem. Dnešným článkom sa preto zameriame na analýzu firmy PVA Tepla, ktorej akcie sme zahrnuli do zoznamu potenciálnych nákupov v rámci spravovania nášho investičného portfólia.

PVA Tepla je nemecká firma, ktorá dodáva komponenty pre firmy pôsobiace v industriálnom odvetví. Svoju činnosť rozdeľuje do týchto troch segmentov – Industriálne systémy, Polovodičové systémy a Solárne systémy.

ANALÝZA FINANČNÝCH VÝKAZOV

Balance sheet – Assets

V priloženom obrázku sme červeným obdĺžnikom vyznačili položky, ktoré v rámci dnešnej analýzy budeme komentovať. V prípade nižšie priloženého obrázka Aktív podniku sme vyznačili položky Coming receivables on construction contracts (Pohľadávky z construction kontraktov) a Trade receivables (Obchodné pohľadávky). Obe tieto položky zaznamenali výrazný pokles kvôli nízkej úrovni prijatých objednávok ako aj nevybavených objednávok.

Balance sheet – Liabilities

Non-current financial liabilities (Dlhodobé finančné záväzky) – pozitívnym znakom finančnej štruktúry majetku a záväzkov je pomerne nízke zadĺženie spoločnosti a jeho ďalšie znižovanie. Problém so solventnosťou firma v blízkom období nebude mať ani pri najhorších scenároch vývoja. Položky Trade payables (Obchodné záväzky) a Advances payments received on orders (Prijaté preddavky z objednávok) poklesli kvôli nízkej úrovni prijatých a nevybavených objednávok.

Income Statement

Nízke prijaté a nevybavené objednávky sa podpísali aj na nízkej úrovni výnosov za obdobie tretieho kvartálu 2012. Dôsledkom tohto efektu je ukazovateľ EBIT za tretí kvartál 2012 na nízkej úrovni oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V celkovom ponímaní však výsledok nie je najhorší. Konsolidovaný profit za tretí kvartál 2012 dosiahol úroveň 1 101 tis. euro.

V prípade business modelu spoločnosti PVA Tepla je zrejmé, že celkový net profit je úzko naviazaný na celkové dosiahnuté výnosy, keďže ostatné nákladové položky sú buď minimálne alebo variabilné. Z tohto dôvodu môžeme ako hlavný faktor ziskovosti označiť celkové výnosy, ktoré sú závislé na vývoji prijatých a nevybavených objednávok. Tieto dva ukazovatele sú momentálne na pomerne nízkej úrovni. Na základe tohto poznatku očakávame celkový revenue pre rok 2013 na úrovni od 60 mil. euro do 95 mil. euro.  Napriek zníženiu celkových výnosov by si spoločnosť mala udržať celkom slušnú ziskovosť pre rok 2013. Výhľad dlhodobejšieho vývoja výnosov pre spoločnosť PVA Tepla je pozitívnejší ako pre rok 2013 a aj preto túto potenciálnu investíciu hodnotíme s kritériom dlhodobejšieho držania minimálne s dvojročným investičným horizontom (ak sa dovtedy neukáže výhodná príležitosť na predaj akcií).

CashFlow Statement

Cashflow z operatívnej činnosti je za prvé 3 kvartály priaznivý. To svedčí o stabilnej podnikateľskej činnosti spoločnosti a o dobrom manažmente obežných aktív. V sekcií, kde je zobrazená investičná činnosť spoločnosti si môžeme všimnúť, že v roku 2012 došlo k 1 akvizícií za približne 805 tis. euro. V sekcii finančnej aktivity vidíme, že firma sa postupne úplne oddlžuje, čo je pozitívnym znakom pri prekonaní ťažšieho hospodárskeho obdobia. Výplata dividend bola posledných dvoch rokoch na rovnakej úrovni.

Maximálna kúpna cena za túto akciu je stanovená na úrovni 1,90 euro za akciu. Nad touto cenou nebudú realizované žiadne nákupy tejto akcie. Pri výške dividendy 0,15 euro za akciu je dividendový výnos v prípade nákupnej ceny 1,90 euro na úrovni 7,9%. Je potrebné si uvedomiť, že hoci výsledok hospodárenia za rok 2012 bude celkom priaznivý, výška dividendy vyplácaná v roku 2013 bude na nižšej hodnote. Aj napriek predpokladu zníženia vyplatenej dividendy by dividendový výnos mal presiahnúť nami požadovanú úroveň 3%.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.