Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 1

Počas minulého týždňa vyšiel od ratingovej agentúry Standard and Poor´s report o bankových inštitúciách v Rakúsku. V tejto správe bolo agentúrou zdôraznené, že výška kapitálu rakúskych bánk je v porovnaní s konkurentmi na nedostatočnej úrovni. V dnešnom prvom článku sa budeme zaoberať analýzou kapitálu a príslušných ukazovateľov v spoločnosti Raiffeisen Bank International (RBI). O dva týždne si napíšeme, aké celkové množstvo dodatočného kapitálu bude RBI potrebovať na dosiahnutie nami vybraných hraníc kapitálových ukazovateľov, tieto čísla si porovnáme s vybranými konkurentmi a zároveň si načrtneme niekoľko možných scenárov, ktoré sa týkajú ďalšieho vývoja kapitálu banky v budúcnosti.

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLU

Ešte predtým ako sa budeme bližšie zaoberať analýzou kapitálu, mali by sme sa pozrieť, aké položky tento kapitál obsahuje a vysvetliť si, čo tieto položky znamenajú. Podľa najnovšie publikovanej výročnej správy (za rok 2012) sa kapitál spoločnosti Raiffeisen Bank International skaldá z týchto častí:

Subscribed capital – táto položka vyjadruje celkový upísaný kapitál spoločnosti, ktorý je tvorený akcionármi. V prípade analyzovanej spoločnosti ide o kapitál vo výške 596,291 mil. euro, avšak po odrátaní akcií držaných na vlastnom účte je tento kapitál na úrovni 594,591 mil. euro.

Participation capital – táto zložka kapitálu bola emitovaná materskou spoločnosťou RZB. Po zlúčení RBI pod RZB sa participation capital vo výške 2 500 mil. euro presunul na RBI. Vlastníci participation capital sa vo svojej podstate podobajú vlastníkom preferenčných akcií. Participation capital totiž nemôže byť splatený vlastníkom na ich žiadosť, pričom z tohto kapitálu je spoločnosť povinná platiť určitý výnos. V prípade RBI je tento výnos vo výške 8%, v roku 2014 a 2015 bude tento výnos vyšší o 0,50 % ročne, ak spoločnosť participation capital nesplatí. V roku 2016 sa výnos opäť zvýši o 0,75% a ďalšie roky dokonca o 1% ročne. Držiteľmi tohto kapitálu je vo veľkej miere Rakúska republika, ktorá týmto spôsobom pomohla domácim bankám v začiatku finančnej krízy v roku 2008.  Rast výnosov z tohto kapitálu je ako ste si mohli všimnúť veľmi nepriaznivý pre spoločnosť a dá sa povedať, že ju núti tento kapitál splatiť. Podľa nášho názoru je to dobré riešenie, ktoré prinucuje banky pracovať na zväčšovaní kapitálu a neprenášať aktuálny stav do budúcnosti. V priebehu niekoľkých rokov teda očakávame, že Raiffeisen Bank Intenrational bude tento kapitál splácať.

Capital reserves – sú rôzne zákonné alebo dobrovoľné kapitálové rezervy, ktoré spoločnosť tvorí počas svojej existencie. V prípade RBI je táto položka vo výške 2 574,025 mil. euro.

Retained eearnings – nerozdelený zisk minulých rokov je suma ziskov, ktoré v minulých rokov neboli distribuované prostredníctvom dividend. V roku 2012 mala Raiffeisen Bank International v tejto položke celkovo 3 759,752 mil euro.

Consolidated profit – konsolidovaný zisk za posledné sledované obdobie bol v roku 2012 vo výške 725,381 mil. euro. Časť tohto zisku, ktorá sa nerozdelí na dividendy prechádza do položky Retained earnings. V prípade našej analyzovanej spoločnosti je navrhnutá výška dividendy zo ziskov v roku 2012 vo výške 1,17 eura na akciu. Celková suma, ktorá bude maximálne prerozdelená tak bude 228,741 mil. euro.

Non-controlling interests – sú nekontrolovateľné podiely, ktorými spoločnosť disponuje. Podstatu tejto položky si vysvetlime na jednoduchom príklade: spoločnosť vlastní v dcérskej spoločnosti podiel 95%. Zvyšných 5 % je non-controlling interest, pretože aj keď spoločnosť týchto 5% nevlastní, jej 95%-ná  pozícia je tak silná, že prakticky o všetkých veciach týkajúcich sa riadenia rozhoduje ona sama. Raiffeisen Bank International v roku 2012 vykázala výšku non-controlling interests v hodnote 719,143 mil. euro.

KAPITÁLOVÉ UKAZOVATELE RBI

Ukazovatele Raiffeisen Bank International

(thsnd Euros) 2010 2011 2012
Total Loans 97 099 000 107 324 279 105 666 570
thereof Banks 21 532 000 25 748 044 22 323 301
thereof Customers 75 567 000 81 576 235 83 343 269
Equity 10 403 925 10 935 786 10 872 893
Intangible Assets 1 219 816 1 065 548 1 321 011
Participation Capital 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Total Adjusted Capital 5 618 419 6 227 344 6 332 739
Non-contr.interest 1 065 690 1 142 894 719 143
TAC + NCI 6 684 109 7 370 238 7 051 882

V priloženej tabuľke vidíme analýzu kapitálu spoločnosti RBI za posledné 3 roky. Celková výška Equity, ktorá našou metódou nie je nijako upravovaná je v roku 2012 10 872893 mil. euro. Pri výpočte Total Adjusted Capital sme od celkovej hodnoty Equity (vyššie vysvetlené položky) odčítali Intangible assets, Participation capital a Non-Controlling Interests. Vidíme, že vývoj takto upraveného kapitálu bol v posledných 3 rokoch priaznivý a každý rok sa zvyšoval na súčasných 6 332,739 mil. euro.

Ak si tieto ukazovatele dáme do pomeru s Total Loans (celkovými pôžičkami), získame celkom dobrý obraz o tom, akú časť kapitálu drží spoločnosť ku svojim poskytnutím pôžičkám.

Prečo nezisťujeme kapitálovú adekvátnosť cez Risk Weighted Assets (RWA) zverejené vo výročnej správe? Odpoveď je jednoduchá. Položka RWA zahŕňa celkové poskytnuté pôžičky upravené, ktorých výška je upravená na základe ich rizikovosti (či je aktívum kryté zábezpekou, aký rating má veriteľ atď.). Keďže pre individuálneho investora je ťažké získať informácie o tom, komu a koľko sa požičalo a tým pádom takmer nemožné posúdiť rizikovosť jednotlivých požičaných aktív, odporúčame, aby sa investor pri výpočte kapitálových ukazovateľov riadil sumou celkových poskytnutých pôžičiek a tým predišiel rôznym interným metodickým postupom pri vykazovaní Risk Weighted Assets.

TAC Ratio 5,79% 5,80% 5,99%
TAC + NCI Ratio 6,88% 6,87% 6,67%
Capital Ratio with Partic.Cap. 8,36% 8,13% 8,36%

V priloženej tabuľke môžete vidieť prehľad kapitálových ukazovateľov Raiffeisen Bank International vypočítaných na základe našej spomínanej metodiky.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.