Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 2

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali analýzou kapitálu v spoločnosti Raiffeisen Bank International (RBI) a popísali sme si postup ako vypočítať upravenú výšku kapitálových ukazovateľov. Dnes sa pozrieme na kapitálové ukazovatele a ich vývoj v konkurenčných bankách a načrtneme si možné scenáre ďalšieho vývoja kapitálu v Raiffeisen Bank International a ich dopad na naše aktívne riadené akciové portfólio.

KAPITÁLOVÉ UKAZOVATELE V KONKURENČNÝCH BANKÁCH

Ukazovatele Erste Banking Group

(thsnd Euros) 2010 2011 2012
Total Loans 144 830 574 142 327 163 141 001 597
thereof Banks 12 496 460 7 577 654 9 074 069
thereof Customers 132 334 114 134 749 509 131 927 528
Equity 16 558 033 15 179 961 16 338 518
Intangible Assets 4 674 578 3 531 968 2 893 886
Participation Capital 1 757 000 1 757 000 1 757 000
Total Adjusted Capital 6 682 834 6 748 098 8 204 419
Non-contr.interest 3 443 621 3 142 895 3 483 213
TAC + NCI 10 126 455 9 890 993 11 687 632

Z priloženej tabuľky vidíme, že celková hodnota Total Adjusted Capital (TAC) sa v Erste Bank vyvíjala za posledné tri roky v priaznivom duchu. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v roku 2012.

TAC Ratio 4,61% 4,74% 5,82%
TAC + NCI Ratio 6,99% 6,95% 8,29%
Capital Ratio with Partic.Cap. 5,83% 5,98% 7,06%

Priaznivý vývoj bol zaznamenaný aj vo všetkých troch kapitálových ukazovateľoch a ako sme vyššie spomínali, najväčší progres bol zaznamenaný v roku 2012. Oproti Raiffeisen Bank International má Erste Bank vyšší kapitálový ukazovateľ iba v prípade TAC+NCI Ratio, hlavne kvôli tomu, že vo svojej bilancii ma oproti RBI vyššiu hodnotu Non-controlling Interest.

Ukazovatele Deutsche Bank

(mil. Euros) 2010 2011 2012
Total Loans 407 729 412 514 397 279
Equity 50 368 54 660 54 410
Intangible Assets 15 594 15 802 14 219
Participation Capital 0 0 0
Total Adjusted Capital 33 225 37 588 39 784
Non-contr.interest 1 549 1 270 407
TAC + NCI 34 774 38 858 40 191

Kapitálové ukazovatele v Deutsche Bank sú v absolútnej výške na oveľa vyššej úrovni ako v rakúskych bankách. Hlavným dôvodom je neporovnateľná veľkosť Deutsche Bank voči RBI a Erste Bank. Pre lepšie porovnanie preto musíme použiť pomerové kapitálové ukazovatele.

TAC Ratio 8,15% 9,11% 10,01%
TAC + NCI Ratio 8,53% 9,42% 10,12%
Capital Ratio with Partic.Cap. 8,15% 9,11% 10,01%

Kapitálové pomerové ukazovatele sú v bankovom gigante Deutsche Bank na veľmi dobrej úrovni. Spoločnosť vykazuje oproti rakúskym inštitúciám vyššiu úroveň kapitálovej primeranosti a v roku 2012 dosiahla 10% hranicu svojich ukazovateľov, čo je veľmi dobrá úroveň kapitálu.

Ukazovatele v Commerzbank

(mil. Euros) 2010 2011 2012
Total Loans 438 371 384 376 366 574
thereof Banks 110 616 87 790 88 028
thereof Customers 327 755 296 586 278 546
Equity 28 658 24 803 27 034
Intangible Assets 3 101 3 038 3 051
Participation Capital 17 178 2 687 2 376
Total Adjusted Capital 7 594 18 379 20 719
Non-contr.interest 785 699 888
TAC + NCI 8 379 19 078 21 607

Rovnako ako v prípade Deutsche Bank, aj v spoločnosti Commerzbank je celková hodnota kapitálu na oveľa vyššej úrovni ako v rakúskych bankových inštitúciách. Pre lepšie porovnanie sa preto pozrime na pomerové kapitálové ukazovatele banky.

TAC Ratio 1,73% 4,78% 5,65%
TAC + NCI Ratio 1,91% 4,96% 5,89%
Capital Ratio with Partic.Cap. 5,65% 5,48% 6,30%

V posledných troch rokoch je vidieť v Commerzbank veľký posun vpred v prípade TAC Ratio, keď sa z úrovne 1,73% v roku 2010 bank dostala na úroveň 5,65% v roku 2012. Tento progres bol spôsobený konverziou Participation Capital do kmeňových akcií. Oproti rakúskym spoločnostiam však Commerzbank nedosahuje takú úroveň pomerových kapitálových ukazovateľov.

POTREBA BUDÚCEHO KAPITÁLU V RBI

Deficit TAC 10% -4 091 481 -4 505 084 -4 233 918
Deficit TAC + NCI 10% -3 025 791 -3 362 190 -3 514 775
Deficit TAC 9% -3 120 491 -3 431 841 -3 177 252
Deficit TAC + NCI 9% -3 120 491 -3 431 841 -3 177 252
Deficit TAC 8% -2 149 501 -2 358 598 -2 120 587
Deficit TAC + NCI 8% -2 149 501 -2 358 598 -2 120 587
Deficit TAC 7% -1 178 511 -1 285 356 -1 063 921
Deficit TAC + NCI 7% -1 178 511 -1 285 356 -1 063 921

V priloženej tabuľke môžeme vidieť potrebu dodatočného kapitálu pri rôznych želaných úrovniach. Ak by spoločnosť chcela dosiahnuť 10% hodnotu TAC Ratio v roku 2012, musela by zvýšiť svoj celkový kapitál o 4 233 918 tis. euro pri rovnakej úrovni celkových poskytnutých pôžičiek. Pri požadovanej hodnote TAC Ratio v 2012 na úrovni 7% by spoločnosť potrebovala dodatočných 1 063 921 tis. euro.

AKÝ ĎALŠÍ VÝVOJ SA DÁ OČAKÁVAŤ?

Emisia nových akcií

Už dlhšiu dobu sa v prípade Raiffeisen Bank International hovorí o možnosti emisie nových kmeňových akcií. Manažment spoločnosti sa opakovane vyjadril, že tento spôsob navýšenia core kapitálu ostáva možnosťou, avšak súčasná trhová cena akcie nie je na zodpovedateľnej úrovni, pri ktorej by spoločnosť chcela ďalšie akcie emitovať. S najväčšou pravdepodobnosťou sa spoločnosť emitovaniu nových akcií za účelom zlepšenia kapitálových pomerových ukazovateľov v budúcnosti nevyhne, otázka však znie za akú cenu bude túto emisiu realizovať. Náš postup je sledovať vývoj tejto možnosti a v prípade nízkej upisovacej ceny pri emitovaní nových akcií budeme tieto akcie kupovať.

Zadržanie konsolidovaných ziskov

Navýšenie kapitálu prostredníctvom zadržania konsolidovaného zisku by bola najpríjemnejšia cesta pre aktuálnych akcionárov. Takýto spôsob navyšovanie však môže mať negatívny efekt, ktorý bude súvisieť s nižšou úrovňou vyplácaných dividend (bude záležať od celkových ročných ziskov spoločnosti). Napriek tomu sa domnievame, že takýto vyslaný signál finančným trhom bude mať pozitívny účinok nárastu trhovej ceny akcie, ktorý vykompenzuje nižší cashflow z prijatých dividend.

Zníženie objemu poskytnutých pôžičiek

Ďalšou možnosťou ako zvýšiť kapitálové ukazovatele je znížiť objem celkových poskytnutých pôžičiek. Táto možnosť sa javí ako veľmi pravdepodobný variant a očakávame, že celková hodnota Total Loans sa v najbližších rokoch nebude zvyšovať, ale mierne znižovať resp. ostane na približne rovnakej úrovni ako je teraz.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.