EVN – analýza finančných výkazov

Pred niekoľkými dňami sme v našej Facebook skupine avizovali nákup akcií spoločnosti EVN za cenu 9,83 za akciu a zároveň sme sľúbili, že si budete môcť prečítať článok, ktorý bližšie priblíži finančnú situáciu v tejto spoločnosti. Dnes si preto stručne popíšeme niekoľko hlavných dôvodov, prečo sme akcie EVN nakúpili do nášho investičného portfólia.

EVN je rakúska firma, ktorá pôsobí v utility sektore (energy business). Firma svoju činnosť rozdeľuje do týchto 6 segmentov:

Generation – výroba elektrickej energie z tepelných zdrojov a z obnoviteľných zdrojov v Rakúsku ako aj iných krajinách

Energy Trade and Supply – obchodovanie, predaj elektrickej energie a zemného plynu konečným zákazníkom

Network Infrastructure Austria – distribúcia elektrickej energie a zemného plynu ako aj prevádzkovanie telekomunikačných sietí pre káblové televízie

Energy Supply South East Europe – elektrické siete a samotný predaj elektrickej energie v Bulharsku a Macedónsku, distribúcia zemného plynu v Chorvátsku

Environmental Servises – dodávka pitnej vody, likvidácia odpadových vôd a tepelné spaľovanie odpadov

Strategic Investments and Other Business – strategické a iné investície, medzipodnikové služby

ANALÝZA FINANČNÝCH VÝKAZOV

Balance sheet – Assets

Jednotlivé položky aktív zostali oproti minulému roku väčšinou rovnaké alebo sa len mierne zmenili. Červeným rámom vyznačená položka Other investments (Ostatné investície) je dôležitou položkou aktív, ktorá ovplyvňuje celkovú výšku Equity spoločnosti (vplyv si znázorníme nižšie). Do tejto položky patria investície spoločnosti EVN, pričom významným vplyvom do finančných výkazov zasahuje podiel v spoločnosti Verbund AG, ktorej akcie sú kótované na viedenskej burze cenných papierov. V dôsledku tohto môžeme pomerne pravidelne sledovať vyššiu volatilitu celkovej hodnoty položky Other Investments, ktorá sa následne odzrkadľuje v Equity.

Balance sheet – Liabilities

Z celkových záväzkov spoločnosti sa zameriame na dve položky a to na Non-Current Loans and Borrowings (Dlhodobé pôžičky) a Current Loans and Borrowings (Krátkodobé pôžičky). V priloženom obrázku môžeme vidieť, že spoločnosť síce pred rokom splatila 311,6 miliónov euro, ale vzápätí na to zabezpečila externé financovanie v približne rovnakej výške, v akej Current Loans and Borrowings splatila.

Changes in Equity

V označených červených rámikoch na obrázku môžeme vidieť vyššie uvedený vplyv investičného podielu v spoločnosti Verbund AG na celkovú výšku Equity. Keďže táto spoločnosť má svoje akcie kótované na akciovej burze cenných papierov, jej trhová hodnota sa každé sledované obdobie mení, čím sa mení aj výška Equity v spoločnosti EVN.

Income Statement

Keď sa pozrieme na výkaz hospodárenia spoločnosti zistíme, že jej celková profitabilita vykazuje celkom stabilné výsledky z core businessu. V nasledujúcom roku sa síce očakáva zníženie ziskov o približne 40%, avšak toto zníženie nie je zapríčinené negatívnym vývojom core businessu, ale jednorázovými negatívnymi účtovnými operáciami (impairment a nižšia výkonnosť firemných investícií v iných spoločnostiach).

CashFlow Statement

Podobné hodnotenie ako pri výkaze ziskov a strát môžeme vyniesť aj pri hodnotení výkazu Cash Flow. Vidíme, že položky vykazujú pomerne stabilnú úroveň bez väčších výkyvov (Gross Cash Flow,Net Cash Flow from Operating Activities). V tomto výkaze je názorne vidieť aj príjem finančných prostriedkov z pôžičiek ako aj úbytok finančných prostriedkov, ktorými spoločnosť splatila vyššie zmienenú sumu Current Loans and Borrowings.

Z pohľadu finančnej analýzy výkazov sa javí spoločnosť EVN ako stabilne zisková s dobrou finančnou štruktúrou. Zvýšenú volatilitu môžeme sledovať pri položke Other Investments, ktorá sa následne premieta do celkovej výšky Equity, čo má následne nezanedbateľný vplyv na výpočet nákupnej ceny. Viac o postupe, akým sme vypočítali cenu, za ktorú sme spoločnosť kupovali si napíšeme v nasledujúcom článku.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.