EVN – nákupná cena a ziskovosť podľa segmentov

V minulom článku sme si prešli finančné výkazy spoločnosti EVN, ktorú sme prednedávnom zaradili do nášho investičného portfólia. Na konci článku sme napísali, že sa najbližšie pozrieme aj na to, na čo všetko sme prihliadali pri stanovovaní nákupnej ceny akcie. V druhej časti dnešného články sa bližšie pozrieme na ziskovosť firmy cez jej jednotlivé segmenty podnikania.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dôležitý faktor pri stanovení nákupnej ceny, ktorý sa pri iných spoločnostiach vyskytuje zriedka je položka Net change in fair value of other investments v Other comprehensive income. Dôvodom, prečo je táto položka vo výkazoch EVN je fakt, že firma vlastní podiel v spoločnosti Verbund AG, ktorej akcie sú obchodované na burze cenných papierov vo Viedni. To znamená, že ak cena akcií spoločnosti Verbund AG rastie, tak aj celková hodnota položky Net change in fair value of other investments rastie, čím rastie aj celková výška Equity, z ktorej odvodzujeme nákupnú cenu akcie. Keďže výška položky závisí od cenového pohybu akcie na burze, môžeme povedať, že v sebe vždy zahŕňa náladu investorov. Aby sme efekt tejto “nálady” pri vypočítavaní nákupnej ceny odstránili, musíme túto položku ignorovať a namiesto nej vypočítať nákupnú hodnotu firmy Verbund AG a túto zahrnúť do výpočtu nákupnej ceny akcie firmy EVN. V nižšie priloženom obrázku môžeme vidieť vývoj položky Net change in fair value of other investments počasie sledovaného obdobia.

 
Consolidated statements of comprehensive income 1Q-3Q 2011-2012 1Q-4Q 2011-2012 1Q 2012-2013 1Q-2Q 2012-2013
Net change in fair value of other investments –144.6 –223.5 106.7 32.6

Vidíme, že celková hodnota tejto položky v priebehu sledovaného obdobia lietala od -223,5 miliónov euro až po sumu 106,7 miliónov euro. Vyššie uvedeným postupom tak môžeme túto volatilitu pomerne dobre odstrániť.

ZISKOVOSŤ SEGMENTOV

V nasledujúcej časti článku sa zameriame na jednotlivé podnikateľské segmenty, do ktorých spoločnosť EVN rozdeľuje svoje aktivity. Budeme vychádzať z poslednej výročnej správy spoločnosti.

Generation

Do tohto segmentu je zahrnutá hlavne výroba elektrickej energie z tepelných zdrojov a z obnoviteľných zdrojov v Rakúsku ako aj iných krajinách.

Za rok 2011/2012 sa segment výroby elektrickej energie dostal do kladných čísel, keď bol zaznamenaný Profit Before Income Tax na úrovni 3,3 milióna euro. Ukazovateľ EBITDA zaznamenal oproti minulému roku výrazné zlepšenie. Keďže strategickým cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, celkový výsledok bude ovplyvňovaný prírodnými podmienkami na výrobu elektrickej energie.

Energy Trade and Supply

V rámci tohto segmentu spoločnosť EVN vykazuje hlavne obchodovanie, predaj elektrickej energie a zemného plynu konečným zákazníkom.

Výsledok hospodárenia je z veľkej časti závislý na tom, aké sú trhové ceny elektrickej energie a ceny zemného plynu. Výrazným predajným faktorom je aj počasie, ktoré ovplyvňuje spotrebu domácností a ich dopyt po energii. V aktuálne prostredie klesajúcich cien elektrickej energie a zemného plynu je pre tento segment menej výhodné.

Network Infrastructure Austria

Segment je zameraný na distribúciu elektrickej energie a zemného plynu ako aj prevádzkovanie telekomunikačných sietí pre káblové televízie.

Tento segment má z dlhodobého hľadiska veľmi dôležitý význam pre celú spoločnosť a je pevnou súčasťou ziskovosti spoločnosti. Stabilná ziskovosť posledných troch rokov cez 90 miliónov eur je podmienená pravidelnými investíciami do infraštruktúry sieťových zariadení.

Energy Supply South East Europe

Tento segment zahŕňa elektrické siete a samotný predaj elektrickej energie v Bulharsku a Macedónsku, distribúcia zemného plynu v Chorvátsku.

V momentálnej dobe je tento segment pre spoločnosť problematický kvôli politickej situácií v Bulharsku (podobné problémy tam má aj ČEZ). Segment si každoročne vyžaduje pomerne vysokú sumu investícií, ktoré plynú do zefektívnenia infraštruktúry sieťových zariadení. Napriek tomu spoločnosť EVN za posledné dva roky dokázala byť v tomto segmente aspoň čiastočne zisková.

Environmental Services

Segment je charakteristický dodávkou pitnej vody, likvidácia odpadových vôd a tepelným spaľovaním odpadov.

Stabilne ziskový segment, ktorého Profit Before Income Tax sa pohybuje na úrovni 50 až 60 miliónov euro za posledné tri roky. Momentálne má spoločnosť menšie problémy aj v tomto segmente, keď musela na začiatku roka 2013 vytvoriť opravnú položku na projekt realizovaný v Rusku.

Strategic Investments and Other Business

V rámci tohto segmentu spoločnosť vykazuje ekonomické ukazovatele, ktoré plynú zo strategických a iných investícií a medzipodnikových služieb.

Opäť sa jedná o pomerne stabilne ziskový segment, ktorý spoločnosti každoročne prináša Profit Before Income Tax zhruba na úrovni 90 miliónov euro. V budúcnosti môžu nastať pod negatívne jednorázové účtovné operácie, ktoré čiastočne znížia zisk, avšak tieto by mali byť kompenzované kladným prínosom z ostatných investícií.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.